Title: Současná ergoterapie v České republice a v zahraničí.
Other Titles: Current occupational therapy in the Czech Republic and abroad.
Authors: Lišková, Margareta
Advisor: Šrytrová Michaela, PhDr.
Referee: Zahradnická Ilona, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25106
Keywords: ergoterapie;česká republika;německo
Keywords in different language: occupational therapy;czech republic;germany
Abstract: Ergoterapie se řadí mezi obory ucelené rehabilitace a je v ČR poměrně novou disciplínou, která se stále dynamicky rozvíjí. Úvodní část práce čtenáři přibližuje především historii ergoterapie, a její vývoj až do současnosti. V dalších kapitolách popisuje roli ergoterapeuta a všechny náležitosti k vykonávání profese. Závěrečná část je zaměřena na sběr dat pomocí nestandardizovaného dotazníku, který byl rozeslán mezi respondenty po celé ČR a Německu. V závěru práce jsou tyto výsledky vyhodnoceny a diskutovány. Pro práci byly zvoleny celkem tři hypotézy, které byly zároveň potvrzeny, jak z výsledků dotazníkového šetření, tak i z různých odborných zdrojů.
Abstract in different language: Occupational therapy is among disciplines and comprehensive rehabilitation in the Czech Republic relatively new discipline, which is still in progress. The first part brings the reader above all the history of occupational therapy and its development up to now. In following chapters describes the role of the occupational therapist and all requirements to exercise the profession. The final part focuses on gathering data using non-standardized questionnaire, which were distributed among respondents throughout the Czech Republic and Germany. In conclusion, these results are evaluated and discussed. There were selected three hypotheses for work, that were also confirmed, by the survey results as well as by various expert sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Liskova ERGO2016.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Liskova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce142,01 kBAdobe PDFView/Open
Liskova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce149,03 kBAdobe PDFView/Open
Liskova.pdfPrůběh obhajoby práce536,12 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25106

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.