Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWanka Pavel, Mgr.
dc.contributor.authorČerná, Veronika
dc.contributor.refereeRyba Lukáš, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-20
dc.date.accessioned2017-02-21T10:48:13Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:48:13Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-30
dc.identifier66230
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25109
dc.description.abstractTato bakalářská práce se věnuje problematice dětské mozkové obrny, konkrétně popisuje metodu TheraSuit, její využití a účinky u dětí s dětskou mozkovou obrnou. Je rozdělena na dvě části praktickou část a teoretickou část. Teoretická část se zabývá charakteristikou dětské mozkové obrny, její etiologií, prevencí, jednotlivými formami, možnostmi léčby a její terapie pomocí metody TheraSuit. Shrnuje poznatky o původu terapie a uvádí základní principy cvičení dětí s dětskou mozkovou obrnou. Praktická část se zaměřuje na účinky metody TheraSuit, její vliv na držení těla, ovlivnění pohybových stereotypů a zlepšení mobility. Je vypracovaná formou kazuistik. Celkem jsem si vybrala tři pacienty, u kterých jsem provedla tato vyšetření: aspekce, palpace, neurologické vyšetření, lokomoční stádium dle Vojty, vyšetření primitivních reflexů, hodnocení hrubé motoriky dle GMFCS, posturální aktivitu a Ashwortovu škálu. Sledovala jsem tři hypotézy. Zkoumala jsem zda TheraSuit terapií lze zlepšit stabilitu, integrovat primitivní reflexy a posunout pacienta v hodnocení hrubé motoriky dle GMFCS. Všechny mé hypotézy se mi potvrdily. V diskusi a závěru jsem shrnula průběh terapií a výsledky hypotéz.cs
dc.format66 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttherasuit terapiecs
dc.subjectdětská mozková obrnacs
dc.subjectobleková metodacs
dc.subjectfyzioterapiecs
dc.subjecthluboký stabilizační systémcs
dc.subjectspasticitacs
dc.subjecthrubá motorikacs
dc.titleTheraSuit terapie u dětí s dětskou mozkovou obrnoucs
dc.title.alternativeTheraSuit therapy in children with cerebral palsyen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis deals with the issue of children's cerebral palsy, specifically describes the TheraSuit method, its use and effects in children with cerebral palsy. It is divided into two parts theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with the characteristic of cerebral palsy, its etiology, prevention, individual forms, treatment options and its therapy method using the TheraSuit. It summarizes the findings on the origin of the therapy and introduces the basic principles of exercise for children with cerebral palsy. The practical part focuses on the effects of the TheraSuit method, its influence on posture, motoric stereotypes and improve mobility. It is drawn up in the form of case reports. In total, I chose three patients, whom I carried out this examination: palpation, aspection, neurological examination, locomotion by Vojta, the examination stage of primitive reflexes, guest gross motor skills from GMFCS, postural activity and Ashwort range. I watched the three hypotheses. I examined whether the TheraSuit therapies can improve stability, integrate primitive reflexes and move the patient in assessing gross motor skills from GMFCS. All of my hypotheses were confirmed. In the debate and the conclusion, I summarized the progress of the therapy and the results of the hypothesis.en
dc.subject.translatedtherasuit therapy cerebral palsyen
dc.subject.translatedsuit methoden
dc.subject.translatedphysiotherapyen
dc.subject.translateddeep stabilization systemen
dc.subject.translatedspasticityen
dc.subject.translatedgross motor skillsen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Veronika Cerna.pdfPlný text práce2,3 MBAdobe PDFView/Open
Cerna - posudek vedouciho prace.pdfPosudek vedoucího práce1,08 MBAdobe PDFView/Open
Cerna - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce154,37 kBAdobe PDFView/Open
Cerna.pdfPrůběh obhajoby práce71,02 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25109

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.