Title: Využití labilních ploch při léčbě cervikobrachiálního syndromu
Other Titles: Usage of balance training equipment for treating the cervicobrachial syndrome
Authors: Kubíčková, Kateřina
Advisor: Gemovová Veronika, Mgr.
Referee: Stašková Šárka, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25122
Keywords: krční páteř;cervikobrachiální syndrom;labilní plochy;hluboký stabilizační systém
Keywords in different language: cervical spine;cervicobrachial syndrome;balance training equipment;deep stabilizing system
Abstract: Tato práce je zaměřena na využití labilních ploch při léčbě cervikobrachiálního syndromu. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá kineziologií páteře, cervikobrachiálním syndromem, labilními plochami a vyšetřovacími metodami u cervikobrachiálního syndromu. Část praktická je tvořena kazuistikami čtyř pacientů, u kterých byla zjišťována účinnost cvičení na labilních plochách. Srovnání výsledků vstupního a výstupního vyšetření ukazuje, že došlo ke zlepšení v držení těla, aktivaci hlubokého stabilizačního systému a zmírnění svalové dysbalance. V diskuzi jsou porovnány hypotézy s výsledky vlastního výzkumu a údaji jiných autorů. V přílohách jsou uvedeny modelové cvičební jednotky s jednotlivými pomůckami.
Abstract in different language: This thesis focuses on the usage of balance training equipment in treatment of the cervicobrachial syndrome. It is devided into a theoretical and a practical part. The theoretical part aims at kinesiology of the backbone, the cervicobrachial syndrome, balance training equipment and the examination methods in diagnosis of cervicobrachial syndrome. The practical part consists of case histories of four patients whose training results were used to determine the effectiveness of exercise with balance training equipment. The comparison of the initial and final examination shows an improvement in posture, activation of the deep stabilisation system and reduction of muscle dysbalance. In the discussion the hypotheses are being compared with the results of the actual study and other published data by different authors. The appendices provide model exercise units with particular training equipment.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP - finalni verze.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
Kubickova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce153,76 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce139,13 kBAdobe PDFView/Open
Kubickova.pdfPrůběh obhajoby práce68,41 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25122

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.