Title: Stélkování získaných vad nohou
Other Titles: The insole of acquired defects of the foot
Authors: Kubková, Barbora
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Valešová Monika, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25123
Keywords: noha;klenba nožní;získané vady;plochonoží;ortopedické stélky;senzomotorika;podocam
Keywords in different language: foot;foot arch;acquired defects;flat foot;orthopedic insoles;senzomotory;podocam
Abstract: Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou terapie dětského plochonoží. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části se nachází kineziologie nohy, nejčastější vady dětské nohy, se kterými se můžeme setkat. Zaměřuji se zejména na dětskou plochou nohu. Dále jsou v teoretické části popsány nejčastější vyšetřovací metody klenby nožní, jejich prevence a možnosti terapie. Součástí je také kapitola o zdravotně nezávadné obuvi. V praktické části jsem sledovala dva soubory dětí, celkem 13 dětí. U jednoho souboru byla prováděna senzomotorická stimulace. Druhý soubor měl pouze ortopedické stélky. Všichni probandi byli vyšetřeni na začátku a na konci sledování na PodoCamu. Součástí jsou výsledky průzkumu s následnou diskusí a závěrem.
Abstract in different language: This bachelor thesis is about the treatment of children flat foot. This thesis contains theoretical and practical part. In the theoretical part is kinesiology of foot, I describe the most often defects of the child´s foot we can meet with. I focus mainly on child flat foot. In the theorectical section is described the most common methods of investigation foot arch, their prevention and treatment possibilities. It also includes a chapter on healthy footwear. In the practical part, I watched two groups of children, a total 13 children. One group was perfomed sensomotoric stimulation. The second group had only orthopedic insoles. Participants were examined at the beginning and at the end of monitoring on PodoCam. Part of the results of the survey, followed by discussion and conclusion
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Barbora Kubkova - Bakalarska prace.pdfPlný text práce4,27 MBAdobe PDFView/Open
Kubkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce143,94 kBAdobe PDFView/Open
Kubkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce154,44 kBAdobe PDFView/Open
Kubkova.pdfPrůběh obhajoby práce70,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25123

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.