Title: Možnosti využití lokomočních pomůcek.
Other Titles: Using locomotion aids.
Authors: Šimková, Adéla
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Valešová Monika, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25134
Keywords: elektrický invalidní vozík;lokomoční pomůcky;správný sed na invalidním vozíku;interdisciplinární studentský konstrukční a designérský projekt se zdravotnickou konzultační podporou
Keywords in different language: electric wheelchair;locomotion aids;correct sitting in a wheelchair;interdisciplinary student engineering and design project with medical consulting support
Abstract: Teoretická část popisuje druhy lokomočních pohybů a různé druhy lokomočních pomůcek a jejich využití u tělesně handicapovaných jedinců. Dále je teoretická část zaměřená především na lokomoční pomůcku invalidní vozík mechanický a elektrický a popisuje správný ergonomický sed na invalidním vozíku a možnosti získání a využití lokomočních pomůcek. Praktická část obsahuje dvě dotazníková šetření A a B. Dotazníkové šetření A se týká aktivní účasti autora na Interdisciplinárním studentském konstrukčním a designérském projektu se zdravotnickou konzultační podporou. Popisuje vlastní průběh práce řešitelského týmu daného tématu a kladné zkušenosti studentů v získání zkušeností a rozšíření povědomí o potřebách jedinců s tělesným postižením. Dotazníkové šetření B se týká dvou uživatelů invalidních vozíků a následně hodnotí a navrhuje správný ergonomický sed obou klientů na invalidním vozíku.
Abstract in different language: The theoretical part describes the kinds of locomotor movements and different kinds of locomotion aids and their use for physically handicapped individuals. The theoretical part is mainly focused on locomotor aid wheelchair mechanical and electrical and discusses the correct ergonomic sitting position in a wheelchair and how to obtain and use locomotion aids. The practical part includes two questionnaires A and B. The questionnaire survey A describe the active involvement of the author on interdisciplinary student design and design project to support medical consultation. Describes the actual workflow of the research team of the topic and the positive experiences students gain experience and raise awareness about the needs of people with disabilities. The questionnaire survey B covers two wheelchair users and then evaluates and suggests the correct ergonomic sitting position both clients in wheelchairs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BPAdelaSimkova.pdfPlný text práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Simkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce158,31 kBAdobe PDFView/Open
Simkova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce133,54 kBAdobe PDFView/Open
Simkova.pdfPrůběh obhajoby práce69,39 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25134

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.