Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFirýtová Rita, Mgr.
dc.contributor.authorŠpinková, Karolina
dc.contributor.refereePoková Petra, Mgr.
dc.date.accepted2016-6-21
dc.date.accessioned2017-02-21T10:48:25Z-
dc.date.available2015-1-31
dc.date.available2017-02-21T10:48:25Z-
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-3-31
dc.identifier66260
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/25135
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku valgozity nohy a způsob, jakým se tato změna odrazí v postuře. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je určena pro vymezení pojmů postury a valgozity a dále se zabývá kineziologií, funkcí, patologiemi nohy a funkčními řetězci, které spojují plosku nohy s vyššími etážemi. Praktická část se zabývá zpracováním a vyhodnocením pěti kazuistik s následnou diskuzí nad výsledky sledování. Tyto výsledky ukázaly, že korigovaný stoj pozitivně ovlivní valgozitu nohy. Dále že u většiny pacientů na začátku sledování, bude ve stoji největší zatížení plosky nohy pod 1. MTP kloubem. V bakalářské práci je také řešeno, že valgozita nohy nemusí být nutně spojena s plochou nohou nebo valgozitou kolenních kloubů.cs
dc.format88 s., 39 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectvalgozitacs
dc.subjectnohacs
dc.subjectposturacs
dc.subjectplochonožícs
dc.titleZměny postury při valgozním postavení nohy.cs
dc.title.alternativeChanges of posture with valgus position of feet.en
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.description.departmentKatedra fyzioterapie a ergoterapiecs
dc.thesis.degree-programSpecializace ve zdravotnictvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor's thesis is focused on theme of valgus foot and the way it influences the posture. The work is divided in theoretical and practical part. The theoretical part is intended to define terms of posture and valgosity and also deals with kinesiology, function, pathology of the foot and functional chains, which connect foot with higher parts. The practical part deals with processing and evaluation of five cause studies and subsequent discussion on the monitorig results. These results show that the corrected standing positively affecst valgus feet. Furthermore, the majority of patients at the beginning of the monitoring will be standing greatest burden soles of feet below the first MTP joint. The thesis also addresses the valgus feet is not necessarily associated with flat feet or valgus knee.en
dc.subject.translatedvalgusen
dc.subject.translatedfeeten
dc.subject.translatedpostureen
dc.subject.translatedflat - footen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarka-konecna-verze-1.pdfPlný text práce5,6 MBAdobe PDFView/Open
Spinkova - oponenstky posudek.pdfPosudek oponenta práce129,3 kBAdobe PDFView/Open
Spinkova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce143,74 kBAdobe PDFView/Open
Spinkova.pdfPrůběh obhajoby práce73,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25135

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.