Title: Využití bazální stimulace na anesteziologicko resuscitačním oddělení z pohledu ergoterapie
Other Titles: Use of Basal Stimulation on Anesthesiology and Resuscitation Department of Occupational Therapy Perspective
Authors: Valešová, Kristýna
Advisor: Šrytrová Michaela, PhDr.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25145
Keywords: bazální stimulace;anesteziologicko resuscitační oddělení;individualita;ergoterapie;vnímání
Keywords in different language: basal stimulation;anesthesiology and resuscitation department;individuality;occupational therapy;perception
Abstract: Bakalářská práce se zabývá využitím bazální stimulace u klientů na anesteziologicko resuscitačním oddělení. Skládá se z teoretické a praktické části. Teoretická část popisuje oddělení, nejčastější diagnózy, koncept bazální stimulace a především základní a nástavbové prvky. Praktická část je zaměřena na kazuistická šetření čtyř klientů, u kterých bylo individuálně využíváno prvků bazální stimulace. Reakce klientů na prvky byly zaznamenávány do terapeutických jednotek. Cíl práce byl splněn, hypotézy byly potvrzeny tři ze čtyř stanovených.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with the use of basal stimulation for clients on anesthesiology and resuscitation department. It consists of theoretical and practical parts. The theoretical part describes the department, the most common diagnosis, the concept of basal stimulation and particularly basic and extension elements. The practical part is focused on the casuistry-survey four clients, which were individually used elements of basal stimulation. Reactions clients elements were recorded in therapeutic units. The objective was achieved, hypotheses were confirmed in three of the four defined.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Valesova.pdfPlný text práce3,12 MBAdobe PDFView/Open
Valesova - oponentsky posudek.pdfPosudek oponenta práce132,84 kBAdobe PDFView/Open
Valesova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce130,15 kBAdobe PDFView/Open
Valesova.pdfPrůběh obhajoby práce76,81 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25145

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.