Title: Hodnocení postupných změn mechanických vlastností na povrchu únavových vzorků s růstem únavového namáhání
Other Titles: Evaluation of gradual changes of mechanical properties on surface of fatigue samples with increasing fatigue stress
Authors: Procházka, Aleš
Advisor: Štěpánek Ivo, RNDr.
Referee: Kříž Antonín, Prof. Dr. Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25241
Keywords: únava materiálu;nanoindentace;vrypová zkouška;hodnocení me-chanic-kých vlastností a chování povrchu;kohezivní chování
Keywords in different language: fatigue tests;nanoindentation;scratch indentation;evaluation of mechanical properties and behaviour of surface;cohesive behaviour
Abstract: Cílem práce je zmapování změn mechanických vlastnosti na povrchu únavových tyčí v závislosti na narůstajícím únavovém namáhání s využitím citlivých metod pro analýzy mechanických vlastností a chování povrchových vrstev zejména nanoindentace a vrypové indentace. Výsledky této práce budou sloužit pro Ústav termomechaniky AV ČR k dalšímu výzkumu v oblasti únavového zkoušení.
Abstract in different language: The goal is mapping of changes of mechanical properties on surface of samples for fatigue tests in dependence on increasing fatigue stress with using sensitive methods for analysis of mechanical properties and behaviour of surface layers namely nanoindentation and scratch indentation. The results will be used by Institute of Thermomechanics AS CR for next research in the range fatigue tests.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP- Ales Prochazka (S13B0474P).pdfPlný text práce6,2 MBAdobe PDFView/Open
OP_Prochazka.pdfPosudek oponenta práce620,96 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_Prochazia.pdfPosudek vedoucího práce693,4 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Prochazka.pdfPrůběh obhajoby práce310,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25241

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.