Title: Projekt implementace střednědobého strategického programu organizace
Other Titles: The Project of Implementation of Medium Term Strategic Program of the Organization
Authors: Jarošová, Veronika
Advisor: Ircingová Jarmila, Ing. Ph.D.
Referee: Taušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25431
Keywords: strategické cíle;analýza prostředí;finanční plán;analýza rizik;controlling
Keywords in different language: strategic objectives;environmental analysis;financial plan;risk analysis;controlling
Abstract: Diplomová práce pojednává o projektu implementace střednědobého strategického programu organizace HUTCHINSON s.r.o. V úvodu práce je charakterizován vybraný podnikatelský subjekt. Následně jsou formulována strategická východiska, jimiž jsou poslání, vize a strategické cíle. Poté je uvedena analýza externího a interního prostředí, na základě které jsou vyvozeny příležitosti, hrozby, silné a slabé stránky společnosti. Na analýzu prostředí navazuje návrh strategie a rozpracování strategických cílů do krátkodobých, včetně stanovení parametrů výkonnosti. Další důležitou částí diplomové práce je zpracovaný finanční plán, který zahrnuje plánovaný výkaz zisku a ztráty, plánovanou rozvahu a plánovaný výkaz cash-flow. Součástí diplomové práce je zpracování akčních plánu a analýza rizik, včetně vypracování strategických scénářů. V závěru práce jsou navrženy parametry pro controlling zpracovaného strategického plánu.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the implementation of medium-term strategic program in HUTCHINSON. The introduction describes the main characteristics of the business entity. Subsequently strategic starting points such are the mission, vision and strategic objectives are formulated. The micro and macro environment analyzes result in determination of opportunities, threats, strengths and weakness. The environmental analysis is followed by the proposal strategy and strategic objectives which are divided into short-term objectives, including defining the key performance parameters. Another important part is the financial plan, which consists of prediction of profit and loss statement, balance sheet and cash-flow statement. Part of the thesis is the action plan and the risk analysis including the development of strategic scenarios. In the conclusion, there are mentioned the proposed parameters for controlling of the strategic plan.
Rights: Plný text práce není přístupný.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jarosova_DP.pdfPlný text práce2,07 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Jarosova_VP.pdfPosudek vedoucího práce686,46 kBAdobe PDFView/Open
DP_Jarosova_OP.pdfPosudek oponenta práce749,46 kBAdobe PDFView/Open
Jarosova.PDFOdůvodnění nezveřejnění VŠKP1,59 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
DP_Jarosova.PDFPrůběh obhajoby práce1,15 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25431

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.