Title: Sekvenování DNA - historie, současnost, perspektivy
Other Titles: Sequencing DNA - history, present, prospects
Authors: Konvář, Pavel
Advisor: Černý Radim, Prof. MUDr. CSc.
Referee: Pešta Martin, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25437
Keywords: dna;sekvenování;nové metody sekvenování
Keywords in different language: dna;sequencing;new methods of sequencing
Abstract: Předmětem této bakalářské práce bylo shrnout nejnovější poznatky o metodách současné molekulární genetiky, a sice přístrojích nové generace a jejich potenciálního využití v klinické diagnostice lidských onemocnění. V úvodu se zabývám historií a nejdůležitějšími objevy, které stojí za dnešní podobou moderní genetiky. Ve třetí, čtvrté a páté kapitole uvádím základy molekulární biologie, izolaci DNA a princip polymerázové řetězové reakce. Tyto kapitoly jsou základem pro pochopení funkce a principů sekvenování DNA. Následné kapitoly textu jsou věnovány popisu tradičních sekvenčních metod a popisu metod nové generace, které jsou cílem této práce. U jednotlivých platforem se zabývám principem s následným popisem zpracování vzorku DNA a současnou nabídkou sekvenátorů na trhu. Poslední kapitola je věnovaná dědičným formám diabetu insipidu, jako příkladu využití sekvenace pro diagnostické účely.
Abstract in different language: The main topic of this thesis is a summary of the newest findings connected with methods of a current molecular genetics, namely new generation devices and its potencional application in a clinical diagnostics of a humane diseases. The introduction applies to history and the most important finding which creates modern genetics shape. In the third, the forth and the fifth chapter I present basis of molecular biology, DNA isolation and a principle of a polymerase chain reaction. These chapters are the main tenet for the knowledge of a function and of the DNA sequencing rules. The further chapters of the text are dedicated to a traditional sequencing and new generation methods description, which are the main aim of this thesis. I apply to principles of a individual platforms with a following description of a treatment DNA specimens and a present offer of sequencer on the market. The last chapter is applied to hereditary shapes of diabetes insipidu as a example of sequecing application for diagnostical purposes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SEKVENACE_DNA_BcPrace_Konvar.pdfPlný text práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
Konvar_posudek_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
Konvar_posudek_oponent.pdfPosudek oponenta práce1,89 MBAdobe PDFView/Open
Konvar.pdfPrůběh obhajoby práce586,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25437

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.