Title: Motorová loď - koncept
Other Titles: Motor boat - concept
Authors: Procházková, Kateřina
Advisor: Pelikán František, Doc. akad. soch.
Veverka Zdeněk, Doc. MgA.
Referee: Paliatka Peter, Prof. akad. sochař
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25513
Keywords: design;loď;křídlová loď;koncept;vize;budoucnost;transport
Keywords in different language: design;boat;hydrofoil;concept;vision;future;transport
Abstract: HF-Strider je lodí, která byla především inspirována křídlovým člunem a z tohoto technického prvku jsem udělala hlavní dominantu celé mé práce. Charakter celého konceptu jsem si vytyčila již v samotném začátku navrhování - jednoduchost s hlavními atributy rychlost, elegance a skulptura. Při navrhování jsem kladla důraz na čistý tvar s použitím co nejméně materiálu tak, aby celý tvar působil odlehčeně, a to ze dvou důvodů pro vyšší rychlost a pro vizuální jednoduchost, neboť přebytek materiálu působí jako rušivý element. Jednoduchý vizuální styl jsem zachovala i v propojení mezi exteriérem a interiérem, kde jsem se snažila provázat dva prvky do harmonického celku k sjednocení jsem použila stejné grafické prvky, materiál a barevnost. Loď je sportovního rázu s prvky elegance a je určena pro dvoučlennou posádku. Základní rozměry jsou délka 5830 mm, šířka 2650 mm a výška s křídly 1650 mm, bez křídel 1100 mm.
Abstract in different language: HF-Strider is a boat, which has been mainly inspired by hydrofoil and it has become my dominant throughout my work. Features of the whole concept, I set out at the very beginning of the design - the simplicity of the main attributes of speed, elegance and sculpture. When designing I emphasize the clean shape using the least material so that the entire shape would look lightweight, for two reasons - higher speed and visual simplicity, because excess material acts as a disturbing element. A simple visual style. Which is also combined between the exterior and interior, where I was trying to link the two elements into a harmonious unit. I have used the same graphic elements, materials and colors. The ship's sporting character with elegance elements and is designed for two-person crew. Basic dimensions length 5830 mm, width 2650 mm and height of 1650 mm with wings, wingless 1100 mm.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace_Prochazkova_Katerina.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_V.pdfPosudek vedoucího práce115,36 kBAdobe PDFView/Open
Prochazkova_O.pdfPosudek oponenta práce642,27 kBAdobe PDFView/Open
PROCHAZKOVA.pdfPrůběh obhajoby práce586,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25513

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.