Title: Kniha- objekt
Other Titles: Book- object
Authors: Rojíková, Roxana
Advisor: Soukupová Petra, MgA. Mgr.
Referee: Kocman Bedřich, MgA. Mgr.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25545
Keywords: kniha;objekt;zrkadlo;duša;hľadanie;emócie;absolútno;odraz;nekonečno;myšlienky;situácie;priehľadnosť;život;hranice;jednotlivec
Keywords in different language: book;object;mirror;soul;searching;emotions;absolute;reflection;infinity;thoughts;situations;transparency;life;borders;individual
Abstract: Vytvořila jsem objekt fyzicky vycházející z knihy. Jeho desky jsou vytvořeny ze zrcadel a listy uvnitř jsou průhledné. Tyto materiály jsou tedy pro typickou výrobu knihy neobvyklé. Objekt zobrazuje pojem "HLEDÁNÍ", protože je to nosnou částí života každého z nás. Desky knihy tvoří zrcadla a my nevíme, která z nich je začátek a konec, proto jsou tyto hranice života jen pomyslné, ne skutečné. A mezi nimi se to všechno nachází. Život, situace, emoce, zkušenosti, pocity. Na jednotlivých stranách jsou tedy zobrazeny jakési abstraktní pocity, které prožívá každý po dobu života, ale každý kvůli nějakým jiným situacím. Ukazuje to tedy, že všichni jsme uvnitř v podstatě stejní. Tyto ilustrace se prolínají jedna přes druhou a nevíme, která je která, protože i v živote se v nás emoce míchají a nedají se úplně oddělit. Taktéž se odrážejí v zrcadlech do nekonečnosti a tak vytvářejí jakési nekončící absolutno. Takže tento objekt je jen jakýmsi malým fragmentem vytrhnutým z naší reality. Je předmětem jako jakákoliv jiná věc na světě, která má tolik podob, kolik lidí se na ni hledí, protože každý má svoje vlastní vidění. Každý tedy i při pohledu na tento objekt v něm neuvidí nic jiného jen svůj odraz, svoje pocity, sebe. A tak obsahuje úplně všechny. Cílem teda bylo vytvoření jakéhosi zrcadla duše, něčeho, co by odráželo každého z nás. K objektu je doprovodná kniha, která obsahuje kromě ilustrací i texty, které jsem psala po dobu několika měsíců. Je to sbírka různých myšlenek, které mi chodili hlavou a zaznamenávala jsem je. Z těchto textů následně vznikaly ilustrace tak, že jsem si texty četla a na papír zaznamenávala abstraktní výjevy, které se mi při čtení vyjevily v mysli.
Abstract in different language: I created an object which is physically based on the book. Its cover is made of mirrors and the pages inside are transparent. These materials are thus unusual for the typical production of books. The object depicts the term "SEARCHING" because it is an essential part of everyone's life. Book´s cover is made of mirrors, but we don't know which of the boards is the beginning and the end, so those borders are only imaginary and not real. And there is everything between them. Life, situations, emotions, experiences, feelings. Therefore, each page shows a sort of abstract feelings that everyone experiences during life, but each of us due to different situations. Thus, it shows that all of us are basically the same inside. These illustrations overlap and we don't know which is which, as well as in life emotions are mixed and cannot be completely separated. They are also reflected in a mirror to infinity and thus create a sort of infinite absolute. So this object is just sort of a small fragment taken out of our reality. It is a subject as any other thing in the world that has so many shapes, how many people are looking at it, because everyone has their own vision. Therefore, everyone, looking at the object, sees nothing but their reflection, their feelings, themselves. So it contains everybody. Thus, the aim was to create a mirror of the soul, something that would reflect each of us. There is also a book accompanying the object, which, apart from illustrations, also contains texts that I have been writing during a few months. It is a combination of different ideas that I have had in my mind and have been recording them. From these texts illustrations were created in such a way that I read the text and recorded on paper the abstract scenes that appeared in my mind.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KVU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska praca-Rojikova Roxana.pdfPlný text práce4,78 MBAdobe PDFView/Open
Rojikova.pdfPosudek vedoucího práce126,95 kBAdobe PDFView/Open
Rojikova_1.pdfPosudek oponenta práce115,31 kBAdobe PDFView/Open
Rojikova_2.pdfPrůběh obhajoby práce364,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25545

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.