Název: Diastema mediale: vliv na atraktivitu úsměvu
Diastema mediale: the impact on smile attractiveness
Autoři: Galovičová, Magdaléna
Böhmová, Hana
Hálek, Jiří
Šedivá, Blanka
Švarc, Petr
Citace zdrojového dokumentu: Ortodoncie, 2014, roč. 23, č. 2, s. 109-117. ISSN 1210-4272.
Datum vydání: 2014
Nakladatel: Česká ortodontická společnost
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25665
ISSN: 1210-4272
Klíčová slova: diastema;estetika chrupu;estetika obličeje
Klíčová slova v dalším jazyce: dentition esthetics;face esthetics;diastema
Abstrakt: Práce se snaží odpovědět na otázky, jaký je vliv diastematu o různé šířce a tvaru na hodnocenı' atraktivity úsměvu, zda jsou rozdíly podle věku a pohlaví hodnotitelů a mezi laiky a profesionály v oboru a zda se hodnocení liší na fotografii obličeje a detailu úsměvu. Digitální fotografie obličeje s úsměvem mladé ženy s drobným diastematem byla upravována tak, že bylo diastema uzavřeno, rozšiřováno a měněn jeho tvar. Vzniklo 10 variant stejného obličeje s úsměvem, z nich byly následně vytvořeny výřezy detailu úsměvu. Fotografie byly zařazeny do webového dotazníku. Atraktivita byla hodnocena na každé z nich pomocí bodově škály celkem 2 73 respondenty rozdělenými dle pohlaví věku a povolání. Nebyly prokázány signifikantní rozdíly v hodnocení mezi laiky a profesionály. Na fotografii obličeje bylo diastema vnímáno signifikantně měně rušivě než na fotografii detailu úsměvu. Úsměv s diastematem 0,5 mm by/ hodnocen ještě jako atraktivní, ale kritičtěji než úsměv bez diastematu, s narůstající šířkou diastematu byli hodnotitelé kritičtější. V rámci ortodontické léčby je vhodně v zájmu vylepšení atraktivity úsměvu pacienta, pokusit se diastema větší než 1 mm uzavřít (ortodoncie 2014, 23, č. 2, S. 109-117).
Abstrakt v dalším jazyce: The present work strives to answer the questions about the impact of diastema of different width and shape on the evaluation of smile attractiveness, and whether there are differences related to age and gender of evaluators, and differences between lay public and experts, and whether there are different perceptions of a face photograph and a smile detail. A digital photo of a smiling young woman with a minor dias tema was adjusted so that the dia- stema was closed, widened, and of different shapes. Thus there were made 10 variants of the same smiling face, out of which details of smile were cut. Photographs became a part of web questionnaire. 273 respondents eva- luated attractiveness on the scale,respondents were subdivided according to gender, age and profession. The diastema was significantly better evaluated in the photograph of a face, in comparison with a smile detail. The smile with dias tema of 0. 5 mm was still seen as attractive. However, it was evaluated less positively than the smile without diastema The evaluation was stricter with wider diastema. To improve patient’s smile attractiveness, it is recommended to close diastema over 1 mm during orthodontic treatment (Ortodoncie 2014, 23, No. 2, p. 109-117).
Práva: © Česká ortodontická společnost
Plný text není přístupný.
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (KMA)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
Clanek-Ortodoncie-02-2014-03.pdf264,95 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25665

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.