Název: Spolupráce mezi Policií České republiky a obcemi
Další názvy: Cooperation between the Police of the Czech Republic and municipalities
Autoři: Michalec, Jiří
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Triner, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2575
Klíčová slova: Policie České republiky;policista;obec;strážník;koordinační dohoda;zákon o Policii České republiky;zákon o obcích;veřejný pořádek;bezpečnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Police of Czech republic;police officer;municipality;constable;coordination agreement;law on Police of Czech republic;law on municipalities;public order;security
Abstrakt: Téma této bakalářské práce se zabývá zejména důležitým aspektem spolupráce mezi Policií České republiky a obcemi a jednotlivými institucemi obcí, které spadají pod přímou působnost obcí a jsou řízeny jejich samosprávou. Tato práce se zabývá hlavně významem, účelem a tvorbou koordinačních dohod a smluv a rovněž tak tvorbou vyhlášek obcí s ohledem na zajištění veřejného pořádku a v neposlední řadě k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví, života a majetku osob, přičemž do této práce jsou zaneseny i poznatky nabyté při výkonu služby.
Abstrakt v dalším jazyce: The topic of this Bachelor thesis deals with notably an important aspect of cooperation between the police of the Czech Republic and municipalities, and between the institutions of the communities which fall under the direct competence of the communes, and are managed by their authority. This work deals with mainly meaning, purpose and the development of coordination agreements and contracts as well as the creation of municipal ordinances with a view to ensuring public order and, not least, to ensure the safety and protection of health, life and property of people, and this work is recorded and the knowledge acquired in the performance of the service.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace Jiri Michalec 2012.pdfPlný text práce6,89 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalec-VP.pdfPosudek vedoucího práce407,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalec-OP.pdfPosudek oponenta práce701,73 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Michalec.PR.pdfPrůběh obhajoby práce284,69 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2575

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.