Název: Nezaměstnanost a státní politika zaměstnanosti
Další názvy: The unemployment and the state politics employment
Autoři: Palšovič, Jaroslav
Vedoucí práce/školitel: Čabanová, Bohumila
Oponent: Žižkovský, Ivo
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2586
Klíčová slova: zaměstnanost;nezaměstnanost;úřad práce;legislativa;zdravotní postižení;integrace;společnost
Klíčová slova v dalším jazyce: employment;unemployment;employment bureau;legislation;health disablement;integration;society
Abstrakt: Ve své bakalářské práci jsem vymezil základní pojmy související s nezaměstnaností a poskytl jsem čtenáři přehled současné právní úpravy týkající se zaměstnanosti v České republice. Zjistil jsem, že nezaměstnanost je přirozený jev. Je ovlivněna pohybem ekonomiky, a tedy i pohybem pracovníků v určitém čase. Míra nezaměstnanosti závisí také na rozhodování osob při volbě zaměstnání. Až když se nezaměstnanost stává masovou, stává se problémem nejen ekonomickým, ale i sociálním. Ekonomické obtíže ovlivňují emoce lidí a rodinný život.
Abstrakt v dalším jazyce: In my Thesis, I defined the basic terms related to unemployment and provided the reader with an overview of the existing legal regulation of unemployment in the Czech Republic. I have established that unemployment is a natural phenomenon. It is affected by the status of the economy and movement of labour at a certain time. Unemployment rate also depends on the decisions people make when selecting their jobs. Unemployment becomes an economic and social problem when it becomes a mass event. Economic difficulties affect people?s emotions and family life.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalarska prace.pdfPlný text práce756,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palsovic - VP.pdfPosudek vedoucího práce426,34 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palsovic - OP.pdfPosudek oponenta práce641,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Palsovic - PR.pdfPrůběh obhajoby práce287,67 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2586

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.