Název: Místní poplatky
Další názvy: Local taxes
Autoři: Pavlas, Josef
Vedoucí práce/školitel: Louda, Tomáš
Oponent: Lego, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2591
Klíčová slova: místní poplatek;Náchod;závazná vyhláška;povinná platba;regulační funkce
Klíčová slova v dalším jazyce: local fee;Náchod;binding regulation;mandatory;regulatory function
Abstrakt: Místní poplatky zavádí obec/město obecně závaznou vyhláškou. Pokud tak učiní, jsou poplatky povinnou platbou pro všechny poplatkové subjekty na jejím území. Pro naprostou většinu obcí mají však místní poplatky pouze doplňkový charakter, na daňových příjmech se podílejí minimálně. Například v městě Náchod je to okolo 6 až 7 %. Účel jejich zavedení tak bývá spíše regulační. Regulační (ochranná) funkce je uplatňována například u poplatku ze psů. Obce se snaží tímto způsobem alespoň částečně usměrňovat počet psů a společně s tím snížit náklady na čištění veřejných prostranství. Stejně tak obce prostřednictvím místních poplatků regulují veřejný pořádek (pořádání akci apod.). Město Náchod v důsledku závažných sociopatologických dopadů hazardu a aspektů patologického hráčství dokonce zcela zrušilo místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu, a to i přesto, že byly příjmy z tohoto poplatku druhé největší. Vůbec největší příjmovou část z místních poplatků tvoří v městě Náchod, stejně jako ve většině obcí, poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. To je poměrně logické, vezmeme-li v úvahu, že hlavním poplatníkem je každá fyzická osoba s trvalým bydlištěm na daném území. Pro obce je však tento poplatek nejnáročnější na jeho správu a velmi problematická je také jeho výše. Maximální zákonná hranice je stanovena na 500 Kč (250 Kč dle § 10 zákona o místních poplatcích, článku 3 odstavce a) a 250 Kč dle § 10 zákona o místních poplatcích, článku 3 odstavce b)), avšak náklady na likvidaci komunálního odpadu jsou pro řadu obcí vyšší. I v Náchodě činí předpokládané náklady na osobu a rok 2012 více než 500 Kč (viz příloha 3). V tomto směru by tedy bylo dobré stanovit horní hranici poplatku vyšší nebo ji zcela odstranit.
Abstrakt v dalším jazyce: The local taxes are enforced by a mandatory town or city decree. If a town or a city decides so, the fees are obligatory for all residents of the area. For a majority of towns the significance of this part of the taxable income is rather minor. In Náchod, for example, it was around 6 ? 7%. The purpose of establishing them is regulatory. Regulatory function is implemented for example in the case of dog ownership fees. It´s a way to moderate the number of dogs kept in the town, hence lower the costs of cleaning the public areas. The same goes for securing public order (holding events etc). Serious sociopathological impacts of gambling led the town of Náchod to eliminating the fee for running a slot machine or any other Ministy of Finance approved gaming machine, even though income from this fee ranked the second highest. As well as in the majority of towns, the most significant amount of fee gainings comes from the fee of communal waste collecting, transportation, sorting, re-using and disposal. It´s nothing but logical considering that this fee is paid by every citizen who is resident in the area. However, this fee is difficult to manage and costs are questionable. The maximum amount of the fee is set to 500 crowns - 250 crowns in accordance with §10 Communal Fees Law, Article 3, paragraph a) and 250 crowns in accordance with §10 Communal Fees Law, Article 3, paragraph b). However, the costs of communal waste disposal exceed this border in many towns. In Náchod the estimated costs per resident are more than 500 crowns as shown in Attachement 3. Considering this, I´d recommend to raise the borderline for the maximum amount of the fee or erase the limit completely.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KSR)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bakalar.prace kompletni.pdfPlný text práce751,45 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlas-VP.pdfPosudek vedoucího práce569,63 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlas-OP.pdfPosudek oponenta práce487,07 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pavlas - PR.pdfPrůběh obhajoby práce306,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2591

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.