Název: Vliv spin-orbitalní interakce na T-alfa term
Influence of spin-orbit coupling on the magnetic dipole term Tα
Autoři: Šipr, Ondřej
Minár, Jan
Ebert, Hubert
Citace zdrojového dokumentu: ŠIPR, Ondřej, MINÁR, Jan, EBERT, Hubert. Influence of spin-orbit coupling on the magnetic dipole term Tα. Physical Review B, 2016, roč. 94, č. 14, s. 1444061-1444067. ISSN 2469-9950.
Datum vydání: 2016
Nakladatel: American Physical Society
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25998
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84992046693
http://apps.webofknowledge.com/InboundService.do?mode=FullRecord&customersID=Alerting&IsProductCode=Yes&product=WOS&Init=Yes&Func=Frame&DestFail=http%3A%2F%2Fwww.webofknowledge.com&action=retrieve&SrcApp=Alerting&SrcAuth=Alerting&SID=U1wnLaUtaTrKMC1Crfb&UT=WOS%3A000385621000008
000385621000008
2-s2.0-84992046693
ISSN: 2469-9950
Klíčová slova: topologické izolátory;magnetismus
Klíčová slova v dalším jazyce: topological insulators;magnetism
Abstrakt: Vliv spin-orbitální spojky (SOC) na magnetického dipólu termínu Tα je studována v celé řadě systému s cílem zkontrolovat, zda je Tα termín může být vyřazena z analýzy x-ray magnetického kruhového dichroismu spektra provádí přes pravidlo spin momentu částky. Plně relativistický Korringa-Kohn-Rostoker Greena Funkce pro výpočty Co monovrstvy a adatoms na Cu, Pd, Ag, Pt a Au (111) povrchy byly provedeny K ověření, zda je součet přes magnetický dipól termíny Tx + Ty + Tz je nula a úhlová závislost Ať z Tα termín platí jako 3 cos2 θ - 1. Z toho vyplývá, thatthere jsou okolnosti, kdy vliv na SOC Tα nelze opomenout ani na 3d atomu, kde SOC je nominálně malý. Rozhodujícím faktorem se jeví rozměrnosti systému: pro 3D adatoms, vliv na SOC Tα mohou být významné, zatímco u monovrstvy je vždy prakticky zanedbatelný. Kromě rozměrnost, hybridizace mezi adatom a substráty státy jsou tak důležité: Malý hybridizace Zvyšuje význam SOC a naopak.
Abstrakt v dalším jazyce: The influence of the spin-orbit coupling (SOC) on the magnetic dipole term Tα is studied across a range of systems in order to check whether the Tα term can be eliminated from analysis of x-ray magnetic circular dichroism spectra performed via the spin moment sum rule. Fully relativistic Korringa-Kohn-Rostoker Green’s function calculations for Co monolayers and adatoms on Cu, Pd, Ag, Pt, and Au (111) surfaces were performed to verify whether the sum over magnetic dipole terms Tx + Ty + Tz is zero and whether the angular dependence of the Tα term goes as 3 cos2 θ − 1. It follows that there are circumstances when the influence of the SOC on Tα cannot be neglected even for 3d atoms where the SOC is nominally small. The crucial factor appears to be the dimensionality of the system: For 3d adatoms, the influence of SOC on Tα can be significant whereas for monolayers it is always practically negligible. Apart from the dimensionality, hybridization between adatom and substrate states is also important: Small hybridization enhances the importance of the SOC and vice versa.
Práva: Plný text není přístupný.
© American Physical Society
Vyskytuje se v kolekcích:Články / Articles (CTM)
OBD

Soubory připojené k záznamu:
Soubor VelikostFormát 
SME16_TZ_PhysRevB.94.144406.pdf390,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/25998

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.

hledání
navigace
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD