Title: Initial experiments on automatic correction of prosodic annotation of large speech corpora
Other Titles: První experimenty s automatickými opravami prozodických anotací rozsáhlých řečových korpusů
Authors: Hanzlíček, Zdeněk
Grůber, Martin
Citation: HANZLÍČEK, Zdeněk; GRŮBER, Martin. Initial experiments on automatic correction of prosodic annotation of large speech corpora. In: Text, speech and dialogue. Berlin: Springer, 2014, p. 481-488. (Lecture notes in artificial intelligence; 8655). ISBN 978-3-319-10815-5.
Issue Date: 2014
Publisher: Springer
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/26009
ISBN: 978-3-319-10815-5
ISSN: 0302-9743
Keywords: řečové korpusy;prozodická anotace;prozodém
Keywords in different language: speech corpora;prosodic annotation;prosodeme
Abstract: Většina moderních systémů pro syntézu řeči využívají k naučení nového hlasu rozsáhlé řečové korpusy. Tyto korpusy obvykle obsahují několik hodin řeči namluvené schopnými mluvčími schopnými nahrát takové množství řečových dat v dostatečné kvalitě. Odpovídající fonetická a prozodická anotace nahrávek je potřebná pro vysokou kvalitu syntetické řeči. Pro mnoho jazyků platí, že průběh základní hlasivkové frekvence v posledním prozodickém slově prozodické fráze je charakteristický pro jednotlivé typy vět a strukturu souvětí.Avšak v reálných řečových datech může být tento předpoklad porušen a mohou se objevit i jiné tvary průběhů základní hlasivkové frekvence. To může způsobit nekonzistenci prozódie v syntetické řeči. Tento článek popisuje pokusy s automatickou detekcí prozodického nesouladu v nahraných větách. Pro tento účel je použit jednoduchý GMM klasifikátor. Pokusy byly provedeny na 5 velkých řečových korpusech. Výsledky klasifikace byly úspěšně ověřeny poslechovými testy.
Abstract in different language: Most modern speech synthesis systems utilize large speech corpora to learn new voices. These speech corpora usually contain several hours of speech spoken by talented speakers who are able to record such an amount of speech data in a sufficient quality. An appropriate phonetic and prosodic annotation of the recorded utterances is necessary for a high quality of synthesized speech. For many languages, the pitch shape within the last prosodic word of a phrase is characteristic for particular types of sentences and phrase structure of compound/complex sentences. However in the real data, this formal convention can be breached and a different pitch shape than expected can be present. This can be a source of prosody inconsistency in synthesized speech. This article presents some experiments on automatic detection of prosodic mismatch in recorded utterances. A simple classifier based on GMM was proposed for this task. Experiments were performed on 5 large speech corpora. The classification results were successfully verified by listening tests.
Rights: © Springer
Appears in Collections:Články / Articles (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hanzlicek.pdfPlný text182,03 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26009

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.