Title: Technologická příprava výroby plechových dílů
Other Titles: Technological preparation of production metal parts
Authors: Hansalander, Tomáš
Advisor: Matějka, Jan
Referee: Hnátík, Jan
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2623
Keywords: výkresová dokumentace;technologická příprava výroby;vysekávací stroj TruPunch 5000R;laser TruLaser 5040;technologický postup
Keywords in different language: drawings;technological preparation of production;cutting machine TruPunch 5000R;laser TruLaser 5040;technological process
Abstract: Cílem této bakalářské práce je navrhnout technologický postup výroby pro danou sestavu za účelem snížení celkových nákladů na výrobu. V první kapitole je zpracování výkresové dokumentace od zákazníka. Dále je seznámení se strojním parkem výrobního podniku. V další kapitole je výpočet využití materiálu a ceny za opracování pro obě dostupné technologie. Následuje zhodnocení obou technologií, kdy se zvolí nejvýhodnější technologie opracování pro každý plechový díl sestavy. V poslední kapitole je vytvořen technologický postup pro celou sestavu.
Abstract in different language: The aim of this bachelor thesis is to propose a technological process of production in order to reduce the total cost of production. The first chapter is processing drawing documentation from the customer. Next is the familiarization with machinery park. The next chapter is the calculation of material usage and the cost of processing for both the available technology. Following evaluation of both technologies, which selects the best technology for the processing of each sheet metal part assemblies. In the last chapter is designed technological process for complete set of parts.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace TPV.pdfPlný text práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
Hansalander-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce588,35 kBAdobe PDFView/Open
Hansalander - opo BP.PDFPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Hansalander-prubeh obhajoby0001.PDFPrůběh obhajoby práce308,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2623

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.