Data a znalosti 2017 Collection home page

Browse
Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48
Minárik, Matej , Burget, Radek
Information extraction from the web by matching visual presentation patterns

There is a large amount of data available on the Web. Data are often represented as text, enriched with tables, lists, images or other visual structures. These data are usually coded in HTML without any additional semantics, which makes them nigh impossible to automatically pr...

Muchová, Miroslava , Paralič, Ján
Analýza dát za účelom zlepšenia konkrétneho procesu logistickej firmy

Systém pre podporu rozhodovania v riadení logistiky môže poskyt-núť manažérom logistických spoločnosti cenné informácie potrebné pre usku-točnenie efektívnych rozhodnutí. Jednou z kľúčových a často riešených úloh v logistickej firme nie je len otázka nízkej spotreby paliva ale aj rozhodnutie akého...

Vadovský, Michal , Paralič, Ján
Použitie spracovaných záznamov reči pacientov pre určenie štádia Parkinsonovej choroby

Lekársky postup diagnostikovania určitej choroby u pacientov je ča-sovo zdĺhavý a veľmi náročný. Metódy dolovania v dátach môžu tento proces urýchliť a pomôcť tak lekárom pri rozhodovaní v zložitých situáciách. V prípade Parkinsonovej choroby (PCH) je najväčším problémom diagnostika prvotného štá...

Svrček, Martin , Bieliková, Mária
Smerom k automatickej detekcii problémov s použiteľnosťou prostredníctvom sledovania pohľadu

Rozličné anomálie používateľského rozhrania aplikácií a webových stránok sú často nazývané problémy použiteľnosti. V súčastnosti existuje v tejto oblasti mnoho štúdií, ktoré sa zaoberajú detekciou problémov s použiteľnosťou softvéru. Avšak, existujúce metódy sa snažia automatizovať tento proces alebo jeho&...

Pikuliak, Matúš , Šimko, Marián , Bieliková, Mária
Učenie s prenosom medzi prirodzenými jazykmi

Hlboké učenie sa aktuálne javí ako veľmi perspektívny prístup k mnohým úlohám spracovania prirodzeného jazyka. Tento úspech sa však za-tiaľ prejavuje najmä pri jazykoch, ktoré majú dostatočné množstvo zdrojov na natrénovanie komplexných neurónových sietí. Menšie jazyky s menším množ-stvom zdrojov ...

Nekvapil, Viktor
Applying trusted knowledge in evaluation phase of data mining

New concept of Trusted Knowledge (TK) is introduced. Trusted Knowledge are data from trusted organizations such as ministries, statistical of-fices and so on which can replace domain expert in the evaluation phase of the data mining task. The approach called “A/TK-formulas” enables ...

Ismael, Mazen
Detecting anomalous trajectories and traffic services

Among the traffic studies; the importance of detecting anomalous trajectories of vehicles rises to support many services, starting from securing and safety services to the maps and navigation services. The combination of many methods and concepts could offer interesting advantages, and iBAT&...

Gnip, Peter , Zoričák, Martin , Drotár, Peter
Predikcia úpadku spoločností s ručením obmedzeným využitím metód pre rozpoznanie odľahlých bodov

Spoločnosti pôsobiace v rámci obchodného a priemyselného odvet-via sa môžu vplyvom nepriaznivej finančnej situácie, alebo nevhodného obcho-dovania, dostať do finančných ťažkostí, ktoré neskôr vyústia do celkového úpadku spoločnosti. Analyzovali sme dáta obsahujúce tisíce záznamov spoloč-ností s ručením obmedzen...

Vološin, Marcel , Šlapak, Eugen , Gazda, Juraj
The agent-based model of the dynamic spectrum access networks based on the bilateral bargaining

This paper describes a simple bargaining mechanism that allows au-tonomous agents to engage in a bargaining decisions taking place in the dynam-ic spectrum access market. The agents take on the role of operators which aims to purchase the frequency spectra on the wholesale market&#...

Gašpar, Peter , Kompan, Michal , Bieliková, Mária
Personalizované odporúčanie využívajúce vizuálne stimuly

Analýza správania používateľa na Webe je v súčasnosti otvoreným výskumným problémom. Používatelia interagujú s webovými stránkami rôz-nymi spôsobmi a snahou výskumníkov je tieto interakcie správne interpretovať a použiť pre rôzne úlohy. Interakcie používateľov sú dôležitým vstupom pre odporúčacie systémy,&...

Říha, Ondřej
Procedurální znalosti expertů a model GLIF

Babič, František , Vadovský, Michal , Paralič, Michal
Exploračná analýza medicínskych záznamov

Medicínska diagnostika predstavuje komplexný proces pozostávajúci z množstva vstupov a potenciálnych závislostí, ktoré môžu v konečnom dôsled-ku ovplyvniť správnosť výsledku a následnú liečbu. Dátová analytika a príbuzné domény ako štatistika alebo umelá inteligencia môžu byť v tomto smere nápomocné, ...

Magyar, Róbert , Rozinajová, Viera
Predikcia spotových cien elektriny

Každodenné rozhodovanie účastníkov v biznise si vyžaduje informá-cie o budúcom vývoji určitej premennej dôležitej pre biznis. Dostatočne presná predikcia prináša nové príležitosti modifikácie nákupných a predajných stratégií a lepšiu možnosť kontrolovania rizika. Aplikáciou prístupov objavovania zna-lostí a ume...

Klempíř, Ondřej , Čejka, Václav , Tesař, Jan , Krupička, Radim
Pokroky v analýze heterogenních neuroinformatických dat

Mikula, Martin , Machová, Kristína
Anotovanie slovníka pre analýzu sentimentu pomocou PSO

Tento příspěvek je zaměřen na relační databáze a představuje náš inovativní přístup k problematice využívání atributů s výčtovým datovým ty-pem (dále označovány jako doménové atributy). Velkým nedostatkem existují-cích řešení daného problému je např. nezbytný zásah do navrženého schématu databáze při&...

Svátek, Vojtěch , Zamazal, Ondřej , Vacura, Miroslav
Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií

Zamazal, Ondřej
Automatizace klasifikace evropských projektů pomocí klasifikátoru

Smatana, Miroslav , Butka, Peter , Gore, Matúš
Hierarchické prístupy k modelovaniu témy v dokumentoch

Digitálne textové dáta predstavujú v dnešnej dobe dôležitý zdroj in-formácií. Avšak v súčasnosti je ich počet taký obrovský, že ich manuálne spra-covanie a extrakcii informácií by bola časovo veľmi náročná. Existuje niekoľko spôsobov automatickej analýzy textových dát, jednou z nich je model...

Smatana, Miroslav , Butka, Peter , Čabalová, Zuzana
Vyhľadávanie významných konceptov v rámci konceptuálnej analýzy dát

Existuje množstvo prístupov a nástrojov, ktoré slúžia na extrakciu konceptuálnych štruktúr zo vstupného datasetu. Ich hlavným cieľom je pomôcť používateľovi lepšie porozumieť vstupným dátam a vzťahom medzi nimi. Jed-nou z takýchto metód je formálna konceptová analýza (FCA), ktorá je schopná sprac...

Smatana, Miroslav , Butka, Peter
Interaktívna vizualizácia hierarchických štruktúr

V súčasnosti existuje množstvo dát v digitálnej podobe. Tieto dáta obsahujú informácie, ktoré môžu byť potencionálne užitočné napr. pre spoloč-nosti pri podpore rozhodovania. Na extrakciu informácií z dát je možné použiť širokú škálu metód analýzy dát. Problémom pri analýze dát je interpretá...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 48