Název: Regulační potřeby provozovatele přenosové sítě v podmínkách nárůstu obnovitelných zdrojů elektrické energie
Další názvy: The regulation needs of the transition network operator in conditions of renewable energy sources accrument
Autoři: Perný, Adam
Vedoucí práce/školitel: Janeček, Eduard
Oponent: Janeček, Petr
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2641
Klíčová slova: fotovoltaický systém;podpůrné služby;ACE;predikce okamžitého výkonu;optimální predikce metodou minimální variance chyby
Klíčová slova v dalším jazyce: photovoltaic system;support services;ACE;predction of curent power;optimal prediction using metod of minimal variantion of error
Abstrakt: Tato práce se zabývá analýzou současné situace v oblasti predikce výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně z fotovoltaických zdrojů, a způsoby regulace odchylek výroby z těchto zdrojů za účelem minimalizován ztrát. V praktické části práce jsem se pokusil navrhnout prakticky použitelný prediktor výroby elektrické energie, který vychází z krátkodobých dat aktuálního stavu a dlouhodobých trendů. Tento prediktor má sloužit k rychlé a aktuální predikci na příští hodinu.
Abstrakt v dalším jazyce: This work deals with analyzing the current situation of the prediction of electricity production from renewable sources, namely from photovoltaic systems, and methods of deviations control of production from these sources in order to minimize losses. In the practical part of the work I have tried to propose a practically usable predictor of power for prediction of electricity production, which is based on the short-term data of current state and long-term trends. This predictor is used to fast and the current forecast for next hour.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KKY)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
!Diplomka_komplet.pdfPlný text práce1,74 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
perny-v.pdfPosudek vedoucího práce1,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
perny-o.pdfPosudek oponenta práce1,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
perny-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.