Název: Analýza prostojů montážní linky
Další názvy: Downtime Analysis of Assembly line
Autoři: Housarová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kábele Pavel, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26641
Klíčová slova: analýza;prostoj;spotřeba času;plýtvání;ztráty;omezení;zmetky;opravy
Klíčová slova v dalším jazyce: analysis;downtime;time consumption;wastage;losses;limitations;defective products;repairs
Abstrakt: Cílem diplomové práce je analýza prostojů vybrané linky. Práce v první části popisuje základní principy štíhlého podniku a základní metody zlepšování. Dále se práce zabývá druhy časových snímků a analýzou, problematikou úzkých míst, plýtvání a prostojů. V praktické části je nejprve představena společnost Kostal CR, spol. s.r.o. Dále je v práci popsán časový snímek a průběh měření. Vyhodnocení měření zahrnuje porovnání jednotlivých časů, dále cyklový čas pracovišť, zmetkovitost a rozbor ztrátových činností. Poslední kapitolou je návrh na zlepšení současného stavu a vyhodnocení.
Abstrakt v dalším jazyce: The aim of the diploma thesis is downtime analysis of selected line. At first, the thesis describes the basic principles of lean enterprise and the basic methods of improving. Further, the thesis deals with types of time studies and analysis, the problems of bottlenecks, wastage and downtime. At first, in the practical part the company Kostal CR is presented. Further, the thesis describes the time record and progress of measurement. Evaluation of measurement involves comparison of time consumption, cycle time of workplaces, defective products and analysis loss-making activities. The last chapter of thesis presents proposal to improving the current situation and evaluation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Housarova_Petra_Diplomova_prace.pdfPlný text práce3,62 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Housarova.pdfPosudek vedoucího práce544,2 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Housarova.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoby_DP_Housarova.pdfPrůběh obhajoby práce818,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26641

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.