Title: Implementace kolaborativního robota
Other Titles: Implementation of collaborative robot
Authors: Valdman, Tomáš
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26646
Keywords: cobot;kolaborativní robot;legislativa;bezpečnost;automatizace;implementace;procesy pro automatizaci;nahrazení pracovníka
Keywords in different language: cobot;collaborative robot;legislation;safety;automation;implementation;processes for automation;replacement of worker
Abstract: Práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti automatizace a popisuje způsoby hodnocení výrobních procesů. Dále je provedena analýza trhu v oblasti kolaborativních robotů a analýza požadavků bezpečnosti, které jsou legislativou kladeny na kolaborativní roboty. Praktická část práce se zabývá možností automatizace na vybraných pracovištích s využitím kolaborativních robotů s cílem nahradit pracovníky. Ze čtyř pracovišť byla pro implementování robota doporučena dvě pracoviště, pro která byla vytvořena technická řešení implementace včetně robota, který byl pomocí analýzy trhu vybrán. Nakonec byla stanovena doba návratnosti implementace na obou pracovištích a byla zvolena externí firma, která implementaci robotů uskuteční.
Abstract in different language: The thesis summarizes the theoretical knowledge from the area of automation and describes ways of evaluation of production processes. In addition, the thesis deals with the analysis of the market in the field of collaborative robots and the analysis of safety requirements, which are legislated on the collaborative robots. The practical part deals with the possibility of automation in selected workplaces with the use of collaborative robots in order to replace the workers. Of the four workplaces, two workplaces were recommended for robot implementation. For these workplaces, technical implementation solutions were developed including the robot that was selected by market analysis. In conclusion, the payback time of the implementation was set at both workplaces and an external company was selected to realize the robot implementation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_VALDMAN.pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Valdman.pdfPosudek vedoucího práce546,25 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Valdman.pdfPosudek oponenta práce656,01 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Valdman.pdfPrůběh obhajoby práce851,64 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26646

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.