Název: Implementace kolaborativního robota
Další názvy: Implementation of collaborative robot
Autoři: Valdman, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26646
Klíčová slova: cobot;kolaborativní robot;legislativa;bezpečnost;automatizace;implementace;procesy pro automatizaci;nahrazení pracovníka
Klíčová slova v dalším jazyce: cobot;collaborative robot;legislation;safety;automation;implementation;processes for automation;replacement of worker
Abstrakt: Práce shrnuje teoretické poznatky z oblasti automatizace a popisuje způsoby hodnocení výrobních procesů. Dále je provedena analýza trhu v oblasti kolaborativních robotů a analýza požadavků bezpečnosti, které jsou legislativou kladeny na kolaborativní roboty. Praktická část práce se zabývá možností automatizace na vybraných pracovištích s využitím kolaborativních robotů s cílem nahradit pracovníky. Ze čtyř pracovišť byla pro implementování robota doporučena dvě pracoviště, pro která byla vytvořena technická řešení implementace včetně robota, který byl pomocí analýzy trhu vybrán. Nakonec byla stanovena doba návratnosti implementace na obou pracovištích a byla zvolena externí firma, která implementaci robotů uskuteční.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis summarizes the theoretical knowledge from the area of automation and describes ways of evaluation of production processes. In addition, the thesis deals with the analysis of the market in the field of collaborative robots and the analysis of safety requirements, which are legislated on the collaborative robots. The practical part deals with the possibility of automation in selected workplaces with the use of collaborative robots in order to replace the workers. Of the four workplaces, two workplaces were recommended for robot implementation. For these workplaces, technical implementation solutions were developed including the robot that was selected by market analysis. In conclusion, the payback time of the implementation was set at both workplaces and an external company was selected to realize the robot implementation.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce Theses (KPV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_VALDMAN.pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hodnoceni_DP_Valdman.pdfPosudek vedoucího práce546,25 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Oponentni_posudek_DP_Valdman.pdfPosudek oponenta práce656,01 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Obhajoba_DP_Valdman.pdfPrůběh obhajoby práce851,64 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26646

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.