Název: Návrh nákladově optimálního rozvoje trolejbusové trakce v městské hromadné dopravě
Další názvy: The Proposal of an Optimal Development of the Trolleybus Traction with Respect to its Costs in a Municipal Public Transport
Autoři: Hluchý, Jan
Vedoucí práce/školitel: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Oponent: Kohout Jiří, Ing. Ph.D., MBA
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26655
Klíčová slova: městská hromadná doprava;trolejbusový subsystém;autobusový subsystém;kalkulace nákladů;kalkulační vzorec v dopravě;rozvoj trolejbusové trakce
Klíčová slova v dalším jazyce: municipal public transport;trolleybus subsystem;bus subsystem;costs calculation;calculation formula in transport;development of trolleybus traction
Abstrakt: Práce se zabývá trolejbusovým subsystémem městské hromadné dopravy, který hodnotí především z hlediska nákladů. Za tímto účelem nejdříve obecně představuje oblast dopravy, v níž se postupně zaměřuje na městskou hromadnou dopravu a následně konkrétně na její trolejbusový subsystém. Ten porovnává nejen z hlediska nákladů s autobusovým subsystémem jakožto nejbližším substitutem při zajišťování hromadné dopravy osob. Jako teoretický základ pro nákladové vyhodnocení porovnávaných provozů jsou v práci uvedeny běžné metody kalkulace nákladů a je hodnocena jejich využitelnost pro případ městské hromadné dopravy. Porovnávané provozy trolejbusový a autobusový jsou hodnoceny primárně s ohledem na současné dosahované náklady, avšak do celkového hodnocení jsou promítnuty i aspekty ocenění externalit a možného budoucího vývoje cen nafty a elektrické energie. V závěru práce jsou na příkladu nově navržené trolejbusové linky prezentovány a hodnoceny možnosti nákladově optimálního rozvoje trolejbusové trakce.
Abstrakt v dalším jazyce: The thesis is addressing trolleybus subsystem of the municipal public transport which is being appraised particularly with respect to its costs. For this purpose it firstly presents the domain of transport in which it is targeting the municipal public transport and afterwards specifically the trolleybus subsystem. While considering not only the view of costs, the trolleybus subsystem is compared to the bus subsystem as it is the closest substitute for the mediation of mass transportation of people. As theoretical basis for the costs evaluation of compared services, usual methods of costs calculation are presented. These methods are then valued by their usability for the municipal public transport costs calculation. Compared trolleybus and bus services are valued particularly with the consideration of actual achieved costs, but in the overall evaluation there is also considered the pricing of externalities and the possible aspects of future development of oil and electricity costs. In the last part of the thesis is presented a suggestion of a new trolleybus traction. On this example are described and valued the possibilities of the cost-optimal development of trolleybus traction.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Hluchy_DP.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hluchy_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce675,88 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hluchy_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce858,51 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hluchy_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce351,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26655

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.