Title: Návrh nákladově optimálního rozvoje trolejbusové trakce v městské hromadné dopravě
Other Titles: The Proposal of an Optimal Development of the Trolleybus Traction with Respect to its Costs in a Municipal Public Transport
Authors: Hluchý, Jan
Advisor: Plevný Miroslav, Doc. Dr. Ing.
Referee: Kohout Jiří, Ing. Ph.D., MBA
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26655
Keywords: městská hromadná doprava;trolejbusový subsystém;autobusový subsystém;kalkulace nákladů;kalkulační vzorec v dopravě;rozvoj trolejbusové trakce
Keywords in different language: municipal public transport;trolleybus subsystem;bus subsystem;costs calculation;calculation formula in transport;development of trolleybus traction
Abstract: Práce se zabývá trolejbusovým subsystémem městské hromadné dopravy, který hodnotí především z hlediska nákladů. Za tímto účelem nejdříve obecně představuje oblast dopravy, v níž se postupně zaměřuje na městskou hromadnou dopravu a následně konkrétně na její trolejbusový subsystém. Ten porovnává nejen z hlediska nákladů s autobusovým subsystémem jakožto nejbližším substitutem při zajišťování hromadné dopravy osob. Jako teoretický základ pro nákladové vyhodnocení porovnávaných provozů jsou v práci uvedeny běžné metody kalkulace nákladů a je hodnocena jejich využitelnost pro případ městské hromadné dopravy. Porovnávané provozy trolejbusový a autobusový jsou hodnoceny primárně s ohledem na současné dosahované náklady, avšak do celkového hodnocení jsou promítnuty i aspekty ocenění externalit a možného budoucího vývoje cen nafty a elektrické energie. V závěru práce jsou na příkladu nově navržené trolejbusové linky prezentovány a hodnoceny možnosti nákladově optimálního rozvoje trolejbusové trakce.
Abstract in different language: The thesis is addressing trolleybus subsystem of the municipal public transport which is being appraised particularly with respect to its costs. For this purpose it firstly presents the domain of transport in which it is targeting the municipal public transport and afterwards specifically the trolleybus subsystem. While considering not only the view of costs, the trolleybus subsystem is compared to the bus subsystem as it is the closest substitute for the mediation of mass transportation of people. As theoretical basis for the costs evaluation of compared services, usual methods of costs calculation are presented. These methods are then valued by their usability for the municipal public transport costs calculation. Compared trolleybus and bus services are valued particularly with the consideration of actual achieved costs, but in the overall evaluation there is also considered the pricing of externalities and the possible aspects of future development of oil and electricity costs. In the last part of the thesis is presented a suggestion of a new trolleybus traction. On this example are described and valued the possibilities of the cost-optimal development of trolleybus traction.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hluchy_DP.pdfPlný text práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
Hluchy_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce675,88 kBAdobe PDFView/Open
Hluchy_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce858,51 kBAdobe PDFView/Open
Hluchy_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce351,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26655

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.