Title: Daň z přidané hodnoty - režim přenesení daňové povinnosti
Other Titles: Value added tax - the reverse charge
Authors: Divišová, Monika
Advisor: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Referee: Marianová Veronika, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26669
Keywords: daň z přidané hodnoty;mezinárodní reverse charge;tuzemský reverse charge;dodání zlata;dodání použitého materiálu a šrotu;dodání nemovitosti;poskytnutí stavebních a montážních prací;převod emisních povolenek;dodání vybraného zboží;dodání elektřiny;plynu a dodání certifikátů elektřiny;poskytnutí telekomunikačních služeb;mechanismus rychlé reakce;závazné posouzení;kontrolní hlášení.
Keywords in different language: value added tax;reverse charge in international trade;domestic reverse charge;the supply of gold;supplies of used materials and scrap;supply of immovable property;the provision of construction and assembly work;the transfer of emission allowances;the supply of selected goods;the supply of electricity;gas and providing certificates of gas and electricity;the provision of telecommunications services;mechanism of fast reaction;binding assessment;vat control statement.
Abstract: Předložená práce se zabývá režimem reverse charge v České republice, jak ve vztahu k mezinárodnímu obchodu, tak i k tuzemským plněním. V první části diplomové práce je uvedena historie režimu reverse charge z obecného hlediska, poté následuje historie zavádění režimu reverse charge do legislativy České republiky. Následně je diplomová práce rozdělena na mezinárodní reverse charge a tuzemský reverse charge. Každý z těchto mechanismů má svá vlastní pravidla a v praxi jsou oba mechanismy často využívány. Poslední část diplomové práce poukazuje na možné problémy spojené s aplikací režimu reverse charge v tuzemsku. Tyto problémy jsou vysvětleny na příkladech z praxe, které jsou získány z interních podkladů společnosti APOS daně s.r.o..
Abstract in different language: This thesis deals with reverse charge regime in the Czech Republic in relation to international trade and to domestic fulfilment as well. First part of this thesis describes history of reverse charge regime from the general point of view. Then it introduces history of implementation of reverse charge regime into the Czech Republic's legislation. Next part of the thesis is divided into two parts international reverse charge and domestic reverse charge. Each of these mechanisms has its own rules. In practice both of them are used very often. Last part of this thesis points out potential problems while applying reverse charge inland. These issues are explained referring to practical examples, which were obtained from internal sources of the APOS company daně s.r.o.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce6,49 MBAdobe PDFView/Open
pv_divisova.pdfPosudek vedoucího práce826,39 kBAdobe PDFView/Open
po_divisova.pdfPosudek oponenta práce827,44 kBAdobe PDFView/Open
obh_divisova.pdfPrůběh obhajoby práce123,57 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26669

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.