Název: Daň z přidané hodnoty - režim přenesení daňové povinnosti
Další názvy: Value added tax - the reverse charge
Autoři: Divišová, Monika
Vedoucí práce/školitel: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Oponent: Marianová Veronika, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26669
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty;mezinárodní reverse charge;tuzemský reverse charge;dodání zlata;dodání použitého materiálu a šrotu;dodání nemovitosti;poskytnutí stavebních a montážních prací;převod emisních povolenek;dodání vybraného zboží;dodání elektřiny;plynu a dodání certifikátů elektřiny;poskytnutí telekomunikačních služeb;mechanismus rychlé reakce;závazné posouzení;kontrolní hlášení.
Klíčová slova v dalším jazyce: value added tax;reverse charge in international trade;domestic reverse charge;the supply of gold;supplies of used materials and scrap;supply of immovable property;the provision of construction and assembly work;the transfer of emission allowances;the supply of selected goods;the supply of electricity;gas and providing certificates of gas and electricity;the provision of telecommunications services;mechanism of fast reaction;binding assessment;vat control statement.
Abstrakt: Předložená práce se zabývá režimem reverse charge v České republice, jak ve vztahu k mezinárodnímu obchodu, tak i k tuzemským plněním. V první části diplomové práce je uvedena historie režimu reverse charge z obecného hlediska, poté následuje historie zavádění režimu reverse charge do legislativy České republiky. Následně je diplomová práce rozdělena na mezinárodní reverse charge a tuzemský reverse charge. Každý z těchto mechanismů má svá vlastní pravidla a v praxi jsou oba mechanismy často využívány. Poslední část diplomové práce poukazuje na možné problémy spojené s aplikací režimu reverse charge v tuzemsku. Tyto problémy jsou vysvětleny na příkladech z praxe, které jsou získány z interních podkladů společnosti APOS daně s.r.o..
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis deals with reverse charge regime in the Czech Republic in relation to international trade and to domestic fulfilment as well. First part of this thesis describes history of reverse charge regime from the general point of view. Then it introduces history of implementation of reverse charge regime into the Czech Republic's legislation. Next part of the thesis is divided into two parts international reverse charge and domestic reverse charge. Each of these mechanisms has its own rules. In practice both of them are used very often. Last part of this thesis points out potential problems while applying reverse charge inland. These issues are explained referring to practical examples, which were obtained from internal sources of the APOS company daně s.r.o.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFÚ) / Theses (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Diplomova prace.pdfPlný text práce6,49 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
pv_divisova.pdfPosudek vedoucího práce826,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
po_divisova.pdfPosudek oponenta práce827,44 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
obh_divisova.pdfPrůběh obhajoby práce123,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26669

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.