Title: Náklady, produktivita a kvalita jako hlavní ukazatele výkonnosti výrobního podniku
Other Titles: Costs, productivity and quality as the main indicators of performance of a manufacturing plant
Authors: Juhová, Jana
Advisor: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Referee: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26675
Keywords: management jakosti;náklady;plánování nákladů;produktivita práce;výrobní podnik.
Keywords in different language: costs;cost planning;quality management;labour productivity;manufacturing plant.
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu a hodnocení vlivu nákladů, produktivity práce a kvality zpracování na výkonnost vybraného podniku. Práce v úvodní části definuje základní pojmy týkající se výrobního podniku a jeho cílů, nákladů, jejich klasifikace a plánování, dále produktivity práce a rovněž principů managementu kvality. Po teoretické části následuje praktická část, v jejímž úvodu je představen vybraný podnik. Další kapitoly se věnují analýze plánování a řízení nákladů, monitorování a řízení produktivity práce a vyhodnocení stavu v oblasti managementu kvality ve vybraném podniku. V závěrečné části jsou zhodnoceny analyzované ukazatele a jsou uvedeny návrhy na možná zlepšení.
Abstract in different language: The presented degree thesis is focused on analysis and assessment of impact of costs, labour productivity and quality of workmanship on performance of selected plant. In its introductory part the thesis defines the basic terms regarding the manufacturing plant and its objectives, costs, classification and planning thereof, as well as the labour productivity and quality management principles. The theoretical part is followed by practical one, presenting the selected plant. Further chapters are dedicated to analysis of cost planning and management, monitoring and management of labour productivity and evaluation of situation in the area of quality management in the selected company. The final part evaluates the analyzed indicators and presents proposals for possible improvements.
Rights: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 24. 04. 2020.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Juhova_FINAL.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o nezverejneni_Juhova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP314,65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Juhova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce958,86 kBAdobe PDFView/Open
Juhova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce336,17 kBAdobe PDFView/Open
Juhova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce835,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.