Název: Náklady, produktivita a kvalita jako hlavní ukazatele výkonnosti výrobního podniku
Další názvy: Costs, productivity and quality as the main indicators of performance of a manufacturing plant
Autoři: Juhová, Jana
Vedoucí práce/školitel: Dvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
Oponent: Lindner Milan, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26675
Klíčová slova: management jakosti;náklady;plánování nákladů;produktivita práce;výrobní podnik.
Klíčová slova v dalším jazyce: costs;cost planning;quality management;labour productivity;manufacturing plant.
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na analýzu a hodnocení vlivu nákladů, produktivity práce a kvality zpracování na výkonnost vybraného podniku. Práce v úvodní části definuje základní pojmy týkající se výrobního podniku a jeho cílů, nákladů, jejich klasifikace a plánování, dále produktivity práce a rovněž principů managementu kvality. Po teoretické části následuje praktická část, v jejímž úvodu je představen vybraný podnik. Další kapitoly se věnují analýze plánování a řízení nákladů, monitorování a řízení produktivity práce a vyhodnocení stavu v oblasti managementu kvality ve vybraném podniku. V závěrečné části jsou zhodnoceny analyzované ukazatele a jsou uvedeny návrhy na možná zlepšení.
Abstrakt v dalším jazyce: The presented degree thesis is focused on analysis and assessment of impact of costs, labour productivity and quality of workmanship on performance of selected plant. In its introductory part the thesis defines the basic terms regarding the manufacturing plant and its objectives, costs, classification and planning thereof, as well as the labour productivity and quality management principles. The theoretical part is followed by practical one, presenting the selected plant. Further chapters are dedicated to analysis of cost planning and management, monitoring and management of labour productivity and evaluation of situation in the area of quality management in the selected company. The final part evaluates the analyzed indicators and presents proposals for possible improvements.
Práva: Plný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 24. 04. 2020.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce (KFÚ) / Theses (DFA)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Juhova_FINAL.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Rozhodnuti o nezverejneni_Juhova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP314,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít  Vyžádat kopii
Juhova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce958,86 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Juhova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce336,17 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Juhova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce835,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26675

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.