Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorDvořáková Lilia, Prof. Ing. CSc.
dc.contributor.authorJuhová, Jana
dc.contributor.refereeLindner Milan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:56Z
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T14:59:56Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71402
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26675
dc.description.abstractPředložená práce je zaměřena na analýzu a hodnocení vlivu nákladů, produktivity práce a kvality zpracování na výkonnost vybraného podniku. Práce v úvodní části definuje základní pojmy týkající se výrobního podniku a jeho cílů, nákladů, jejich klasifikace a plánování, dále produktivity práce a rovněž principů managementu kvality. Po teoretické části následuje praktická část, v jejímž úvodu je představen vybraný podnik. Další kapitoly se věnují analýze plánování a řízení nákladů, monitorování a řízení produktivity práce a vyhodnocení stavu v oblasti managementu kvality ve vybraném podniku. V závěrečné části jsou zhodnoceny analyzované ukazatele a jsou uvedeny návrhy na možná zlepšení.cs
dc.format87 s.
dc.language.isocs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni
dc.rightsPlný text práce není přístupný. Plný text bude přístupný od 24. 04. 2020.
dc.subjectmanagement jakostics
dc.subjectnákladycs
dc.subjectplánování nákladůcs
dc.subjectproduktivita prácecs
dc.subjectvýrobní podnik.cs
dc.titleNáklady, produktivita a kvalita jako hlavní ukazatele výkonnosti výrobního podnikucs
dc.title.alternativeCosts, productivity and quality as the main indicators of performance of a manufacturing planten
dc.typediplomová práce
dc.thesis.degree-nameIng.
dc.thesis.degree-levelNavazující
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomická
dc.thesis.degree-programEkonomika a management
dc.description.resultObhájeno
dc.description.abstract-translatedThe presented degree thesis is focused on analysis and assessment of impact of costs, labour productivity and quality of workmanship on performance of selected plant. In its introductory part the thesis defines the basic terms regarding the manufacturing plant and its objectives, costs, classification and planning thereof, as well as the labour productivity and quality management principles. The theoretical part is followed by practical one, presenting the selected plant. Further chapters are dedicated to analysis of cost planning and management, monitoring and management of labour productivity and evaluation of situation in the area of quality management in the selected company. The final part evaluates the analyzed indicators and presents proposals for possible improvements.en
dc.subject.translatedcostsen
dc.subject.translatedcost planningen
dc.subject.translatedquality managementen
dc.subject.translatedlabour productivityen
dc.subject.translatedmanufacturing plant.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFU)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Juhova_FINAL.pdfPlný text práce2,76 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Rozhodnuti o nezverejneni_Juhova.pdfOdůvodnění nezveřejnění VŠKP314,65 kBAdobe PDFView/Open    Request a copy
Juhova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce958,86 kBAdobe PDFView/Open
Juhova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce336,17 kBAdobe PDFView/Open
Juhova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce835,75 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26675

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.