Název: Controlling zásob v podniku
Další názvy: Controlling of the stock in a company
Autoři: Tykal, František
Vedoucí práce/školitel: Červený Josef, Ing. Ph.D.
Oponent: Černá Marie, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26692
Klíčová slova: controlling;zásoby;řízení;oceňování;nákladové účetnictví
Klíčová slova v dalším jazyce: controlling;stock;management;valuation;managerial accounting
Abstrakt: Předložená práce je zaměřena na controlling zásob v podniku. Zásoby jsou významnou položkou aktiv analyzovaného podniku, proto jejich řízení může výrazně ovlivnit jeho hospodářské výsledky. První část práce je věnována vymezení samotného controllingu jakožto nástroji pro řízení podniku. Dále jsou definovány zásoby a jejich jednotlivé typy a funkce v podniku. Následně jsou uvedeny základní informace o podniku včetně finanční analýzy. V hlavní části práce se autor věnuje popisu současného stavu controllingu zásob v podniku, a to především informačním systémům, oceňování a řízení zásob. Na základě získaného přehledu o fungování controllingu zásob v podniku jsou zhodnoceny jednotlivé aktivity a následně předloženy doporučení pro zvýšení jejich efektivity či navrženy zcela nové procesy sloužící k vhodnému řízení zásob.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is related to controlling stock in a company. Inventories are an important item of the assets of a company, so their management can significantly affect its financial results. The first part is dealing with the definition of the controlling, as a tool for management. Furthermore, Inventories are defined and their different types and functions in the company. The basic information about the company, including financial analysis is described in the following part. In the main part, the author describes the current state of the controlling stock in a company, and especially information systems, valuation and inventory management. Based on obtained an overview of the functioning of the controlling stock in a company, each activities are assessed and then submitted recommendations to improve their efficiency and designed a completely new processes used for improvement of the inventory management.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Tykal.pdfPlný text práce19,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tykal_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce592,27 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tykal_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce540,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Tykal_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce188,39 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26692

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.