Title: Dokumentace integrovaného systému managementu s využitím programu Enterprise Architect
Other Titles: The Documentation of Integrated Management System with Enterprise Architect software application
Authors: Koška, Miroslav
Advisor: Steiner, František
Referee: Mejzlík, Karel
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2670
Keywords: systém managementu;integrovaný systém managementu;podniková architektura;dokumentace systému managementu;modelování procesů
Keywords in different language: management system;enterprise architecture;management documentation;process modelling;integrated management system
Abstract: Předkládaná diplomová práce je zaměřená na dokumentaci integrovaného systému managementu. V první části práce je popsána historie dokumentace systémů managementu, v další části je představeno a vyhodnoceno prostředí Enterprise Architect. Stěžejní část představuje návrh konceptu dokumentace systému managementu vybrané firmy, přičemž jeden vybraný interní firemní proces je analyzován detailněji. V závěru práce je vyhodnoceno prostředí Enterprise Architect a modelované procesy.
Abstract in different language: The thesis presented below is focused on documentation of an integrated management system. The first part describes the history of documentation management systems, in the next section is introduced and evaluated the interface Enterprise Architect. The fundamental part contains a suggestion of a concept of the documentation management system defined company. Then a chosen internal business process is analysed in detail. In conclusion, the interface Enterprise Architect is evaluated work and modelled processes as well.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_MiroslavKoska_2012.pdfPlný text práce7,17 MBAdobe PDFView/Open
047330_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce298,93 kBAdobe PDFView/Open
Koska_O.pdfPosudek oponenta práce547,85 kBAdobe PDFView/Open
047330_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce119,22 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2670

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.