Název: Vybrané aspekty DPH v EU
Další názvy: Selected Aspects of VAT in EU
Autoři: Pánková, Linda
Vedoucí práce/školitel: Hejduková Pavlína, Ing. Ph.D.
Oponent: Purmová Barbora, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26701
Klíčová slova: daň z přidané hodnoty;daňový dopad;mezinárodní srovnání
Klíčová slova v dalším jazyce: value added tax;tax burden;international comparison
Abstrakt: Předložená práce se zabývá systémem daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Zaměřena je především na historický vývoj DPH, aktuální právní úpravu a dopad na veřejné rozpočty a konečné spotřebitele v pěti vybraných státech Evropské unie. Zvolenými státy jsou kromě České republiky, také Dánsko, Německo, Španělsko a Maďarsko. V případě veřejných rozpočtů je kromě nákladů spojených s výběrem daní analyzován příjem plynoucí z DPH a efektivita výběru formou mezery ve výběru daně z přidané hodnoty. Jelikož jsou nositeli daňového břemene koneční spotřebitelé, kterými jsou domácnosti, je u každé země analyzováno celkové daňové zatížení, daňové zatížení spotřeby, výše sazeb DPH a produkty či služby, ke kterým se jednotlivé sazby vztahují. Analyzován je také dopad daně z přidané hodnoty na rozpočty domácností. Výše daňového dopadu na konečné spotřebitele je měřena formou velikosti podílů daňové povinnosti domácností na mediánu příjmu v každé ze zvolených zemí.
Abstrakt v dalším jazyce: This diploma thesis deals with the system of value added tax in the European Union. It is focused on the historical development of VAT, current legislation and the impact on public budgets and final consumers in five selected states of the European Union. In the thesis are evaluated VAT systems in the Czech Republic, Denmark, Germany, Spain and Hungary. With regards to the public budgets there are not only analysis of the tax administration costs associated with tax collection but also income from value added tax and efficiency of using VAT GAP. Since the tax burden is borne by final consumers, which are households, for each country is analyzed the total tax burden, the tax burden on consumption, the level of VAT rates and the products or services to which individual rates are applied. The impact of VAT on household budgets is also analyzed. The impact of the tax on the final consumers is measured by the share of household VAT liability on the median income of households in each of the selected countries.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KFU)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Pankova.pdfPlný text práce2,13 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pankova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce792,74 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pankova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce557,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Pankova_prubeh obhajoby.pdfPrůběh obhajoby práce217,29 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26701

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.