Title: The World of Photography - Translation of Chosen Texts with Commentary and Glossary
Other Titles: The World of Photography - Translation of Chosen Texts with Commentary and Glossary
Authors: Svejkovská, Barbora
Advisor: Kašparová Jana, Mgr. et Mgr.
Referee: Šašková Radana, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26723
Keywords: překlad;fotografie;počítačová fotografie;glosář;komentář;camera obscura
Keywords in different language: translation;photography;computational photography;glossary;commentary;camera obscura
Abstract: Cílem této bakalářské práce je překlad textů z oblasti historické a moderní fotografie a následná analýza všech zvolených i přeložených textů v komentáři doplněném o glosář ke každému z nich. Práce je rozdělena na dvě hlavní části na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je složena ze dvou kapitol. První kapitola se zabývá teorií překladu a popisem jeho hlavních rysů. Druhá kapitola zahrnuje stručný přehled historie fotografie. Poznatky obsažené v teoretické části jsou aplikovány na praktickou část. Praktická část se skládá z překladů textů následovaných komentářem a glosářem. Komentář se zabývá analýzou překládaných a přeložených textů. Glosáře zahrnují specifické termíny a výrazy.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis is to translate texts from the field of historical and modern photography and to analyse all selected texts and target texts in a commentary completed by a glossary to each source text. The thesis is divided into two main parts the theoretical part and the practical part. The theoretical part consists of two chapters. The first chapter deals with the theory of translation and the description of its main features. The second chapter introduces a brief overview of the history of photography. The knowledge included in the theoretical part is applied in the practical part. The practical part is made up of the translations of the source texts followed by the commentary and glossary. The commentary deals with the analysis of the source texts and the target texts. The glossary includes specific terms and expressions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KAJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Svejkovska_Barbora.pdfPlný text práce3,28 MBAdobe PDFView/Open
Svejkovska - vedouci.pdfPosudek vedoucího práce725,92 kBAdobe PDFView/Open
Svejkovska - oponent.pdfPosudek oponenta práce499,8 kBAdobe PDFView/Open
Svejkovska - obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce359,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26723

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.