Title: Implementace systému řízení dokumentace ve zkušební laboratoři
Other Titles: Document Management System Implementation in Testing Laboratory
Authors: Karlík, Tomáš
Advisor: Steiner, František
Referee: Tupa, Jiří
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2676
Keywords: systém řízení dokumentace;DMS;akreditovaná zkušební laboratoř;řízení dokumentace;SharePoint
Keywords in different language: document management system;DMS;accredited testing laboratory;document management;SharePoint
Abstract: Cílem této diplomové práce je implementace systému řízení dokumentace do zkušební laboratoře. Tato práce popisuje funkce, možnosti a architekturu systémů řízení dokumentů. Dále pojednává o základních pojmech a principech z oblasti akreditace, zejména pak o problematice akreditace zkušebních laboratoří. V další části práce jsou analyzovány dokumenty a záznamy zkušební laboratoře, jejich rozdělení a označování. Součástí práce je popis možností a funkcí systému řízení dokumentace Windows SharePoint Services. V poslední části této práce je uvedeno konkrétní nastavení systému řízení dokumentů ve zkušební laboratoři.
Abstract in different language: Document Management System Implementation in Testing Laboratory. The aim of this Diploma thesis is the implementation of a document management system into the testing laboratory. This thesis describes the functionality, possibilities, and architecture of document management systems. Furthermore it discusses the basic terms and principles in the field of accreditation ? especially the accreditation of the testing laboratories. In the next part of the thesis, documents and testing laboratory?s records are being analyzed together with their division and marks. The thesis includes the description of possibilities and functionality of document management system ? Windows SharePoint Services. In the last part of the thesis, there is introduced the specific setting of the document management system in the testing laboratory.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace.pdfPlný text práce1,76 MBAdobe PDFView/Open
047336_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce289,77 kBAdobe PDFView/Open
Karlik_O.pdfPosudek oponenta práce720,86 kBAdobe PDFView/Open
047336_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce112,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2676

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.