Název: Kabelizace distribučních sítí a její dopady
Další názvy: Cable installation in distribution grids and its impacts
Autoři: Schneider, Martin
Vedoucí práce/školitel: Tesařová Miloslava, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Čeleda Jiří, Ing.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26847
Klíčová slova: distribuční soustava;vysoké napětí;venkovní vedení;kabelová vedení;kapacitní proud;kompenzace zemních kapacitních proudů;dotykové napětí.
Klíčová slova v dalším jazyce: distribution system;medium voltage;overhead lines;cable lines;capacitive current;compensation of earth capacitive currents;touch potential.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřená na způsoby provozu venkovní a kabelové sítě, její poruchovost. Analyzuje historický vývoj instalace venkovních a kabelových vedení a stanovuje budoucí možnosti rozšiřování kabelových vedení. Rozebírá dopady rostoucího podílu kabelových vedení s ohledem na bezpečnost a omezení kapacitních proudů. Na konkrétní distribuční oblasti Strakonice jsou provedeny teoretické výpočty a jsou porovnány s odečtenými a normovanými hodnotami kapacitních proudů a navrženy budoucí postupy instalace kabelových vedení.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted diploma thesis is focused on the ways of operation of overhead and cable lines, its failure rate. It analyzes the historical development of the installation of overhead and cable lines and sets forth the future possibilities of extending cable lines. It analyzes the impacts of an increasing share of cable lines in terms of safety and capacity constraints. Theoretical calculations are carried out on the specific distribution areas of Strakonice and are compared with the readings and normalized values of the capacitance currents and proposed future cable installation procedures.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Martin_Schneider.pdfPlný text práce3,85 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070810_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce410,98 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070810_oponent.pdfPosudek oponenta práce348,52 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070810_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce253,35 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26847

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.