Název: Tvarová optimalizace koncentrátoru pro indukční ohřev upínací hlavy
Další názvy: Shape optimization of the concentrator for induction heating of a chunk
Autoři: Šimandl, Lukáš
Vedoucí práce/školitel: Kotlan Václav, Doc. Ing. Ph.D.
Oponent: Pánek David, Ing. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26864
Klíčová slova: tepelné upínání;konvenční upínání;magnetické pole;teplotní pole;pole termoelastických deformací;numerický model;metoda konečných prvků;tvarová optimalizace;koncentrátor.
Klíčová slova v dalším jazyce: thermal clamping;conventional clamping;magnetic field;temperature field;field of thermo elastic deformations;numerical model;final element method;shape optimization;concentrator.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na velmi aktuální problematiku, kterou je tepelné upínání nástrojů. Hlavním cílem této práce je vytvoření přehledného úvodu do problematiky tepelného upínání a pomocí zvoleného příkladu a jeho numerického modelu analyzovat možnosti využití indukčního ohřevu. V úvodu práce jsou popsány požadavky na upnutí nástrojů a různé způsoby upínání. V další kapitole se nachází popis celého systému tepelného upínání, kde je uveden princip upínání, vlastnosti použitých materiálů, výhody, nevýhody a porovnání různých druhů upínacích zařízení. Následně pokračuje matematický model, kde jsou popsána všechna využitá pole a optimalizace geometrie koncentrátoru. V závěru práce se nachází ilustrativní příklad upínání a vyhodnocení výsledků.
Abstrakt v dalším jazyce: The present diploma thesis is focused on a very current issue, which is the thermal clamping of the tools. The main aim of this work is to create a clear introduction to the problem of thermal clamping and to use the selected example and its numerical model to analyze the possibilities of induction heating. At the beginning of the thesis there are described the requirements for clamping of tools and various methods of clamping. In the next chapter is described the whole system of thermal clamping, where the principle of clamping, properties of used materials, advantages, disadvantages and comparison of different types of clamping devices are given. Subsequently, the mathematical model is presented, describing all used fields and optimizing the concentrator geometry. At the end of the thesis there is an illustrative example of clamping and evaluation of results.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Simandll.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070828_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce280,8 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070828_oponent.pdfPosudek oponenta práce345,08 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070828_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce241,06 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26864

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.