Název: Analýza a návrhy pro snížení energetické náročnosti výroby otopných těles ve firmě Kermi Stříbro
Další názvy: Analysis and suggestions for reducing energy intensity by the heaters production in the firm Kermi Silver
Autoři: Fictum, Tomáš
Vedoucí práce/školitel: Rot David, Ing. Ph.D.
Oponent: Kožený Jiří, Prof. Ing. CSc.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26868
Klíčová slova: otopná tělesa;radiátory;energetická náročnost;analýza;elektřina;elektrická energie;zemní plyn;stlačený vzduch.
Klíčová slova v dalším jazyce: heating elements;radiators;energy intensity;analysis;electricity;electric energy;natural gas;compressed air.
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu energetické náročnosti při výrobě otopných těles a návrhů pro snížení energetické náročnosti ve firmě Kermi s.r.o. Text je rozdělen do šesti částí. První se zabývá stručným popisem firmy Kermi s.r.o. Druhá část popisuje analýzu energetické náročnosti při výrobě otopného tělesa B50. Třetí část popisuje analýzu energetické náročnosti při výrobě článkového radiátoru. Čtvrtá část uvádí produkci oxidu uhličitého na kus (radiátor). V páté části je popis možného snížení energetické náročnosti. V posledním bodu diplomové práce je porovnání průměrných cen s analýzou.
Abstrakt v dalším jazyce: The diploma thesis is focused on analysis of energy intensity in the production of heating elements and suggestions for reducing energy intensity in the firm Kermi s.r.o. A text is separated to five parts. The first part gives brief description the firm Kermi s.r.o. The second part describes analysis energy intensity in the production heating elements B50. The third part describes analysis energy intensity in the production tubular radiators. The fourth part gives production carbon dioxide on a piece (a radiator). In the fifth part is description for reducing energy intensity. In the last point of diploma thesis is comparison the average prize with analysis.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KEE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_Fictum Tomas_2017.pdfPlný text práce7,7 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070977_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce348,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070977_oponent.pdfPosudek oponenta práce387,55 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
070977_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce192,83 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26868

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.