Title: Historie Hýskova Didaktické využití regionálních dějin na 1. stupni ZŠ
Other Titles: History of Hýskov Didactic use of regional history at the first degree of primary school
Authors: Čuporiová, Iveta
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26889
Keywords: historie;hýskov;železárny;hradiště stradonice;vlastivěda;didaktické aktivity;didaktická aplikace;místo;kde žijeme
Keywords in different language: history;hýskov;ironworks;oppidum stardonice;vlastivěda;didactial activities;didactic application;the place where we live
Abstract: Diplomová práce se zabývá regionální historií obce Hýskova a jejím didaktickém využití na 1. stupni základní školy. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část, která je chronologicky řazena do kapitol, seznamuje s historií obce od pravěku až po současnost. Součástí teoretické části je podrobná analýza dvou kapitol z místních dějin, které sehrály důležitou roli v místní historii a vývoj obce tak ovlivnily. Druhá část diplomové práce se zabývá didaktickým využitím regionálních dějin ve vlastivědě na 1. stupni ZŠ. Na základě místní historie jsem zpracovala náměty a vhodné aktivity na využití historických poznatků ve vyučování, doplněné o úkoly a pracovní listy. Tento edukační materiál může v budoucnu sloužit ostatním učitelům k rozšíření vlastivědného učiva zaměřeného na místo, kde žijeme.
Abstract in different language: Submitted thesis is focused on regional history of village Hýskov and it's didactic use at elementary school. Work is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part, which is chronologically classified into chapters, introduces the history of the village from prehistorical times to the present. Part of the theoretical part is a detailed analysis of two chapters from local history, which played an important role in local history and so influenced the development of the village. The second part of the diploma thesis deals with didactic utilization of regional history in native studies at elementary school. Bassed on local history, I developed ideas and appropriate activities to use historical knowledge in teaching, complete with tasks and worksheets. In the future, this educational materials may serve other teachers to extend the native curriculum to the place where we live.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Cuporiova-hotovo.pdfPlný text práce8,28 MBAdobe PDFView/Open
Cuporiova V.pdfPosudek vedoucího práce741,8 kBAdobe PDFView/Open
Cuporiova O.pdfPosudek oponenta práce523,25 kBAdobe PDFView/Open
Cuporiova P.pdfPrůběh obhajoby práce168,37 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26889

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.