Title: Historie Karlových Varů - aplikace učiva v předmětu vlastivěda
Other Titles: The history of Karlovy Vary - Implementation of the acquired knowledge in National History and Geography
Authors: Ledvinová, Pavla
Advisor: Východská Helena, PaedDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26896
Keywords: karlovy vary;historie;karel iv.;vlastivěda;aplikace učiva;pracovní listy;didaktika
Keywords in different language: carlsbad;history;karel iv.;national history and geography;application studies;worksheets;didaktics
Abstract: Tato diplomová práce pojednává primárně o historickém vývoji města Karlovy Vary. Popisuje geografickou stavbu města, archeologickou i architektonickou činnost. Podstatná část je věnována samotnému zakladateli města Karlu IV. V této kapitole se dozvíme zajímavé informace o Karlově životě, jeho dětství, dospívání, panování a také o jeho manželkách. Práce je především zaměřena na proces aplikace vlastivědného učiva na 1. stupni ZŠ. Popisuje didaktické zásady při aplikaci učiva, vyučovací metody, formy a prostředky. Dále se dozvíme jaké jsou zásadní faktory pro přípravu učitele na vyučování vlastivědy. Práci uzavírá devět pracovních listů na téma: Naše město Karlovy Vary, Karel IV. a středověk, Pravěk. Prostřednictvím regionálních dějin prohlubuje učitel u žáků kladný vztah ke svému domovu a vlastenectví, rozvíjí jejich orientační smysl a zájem o poznání svého okolí.
Abstract in different language: This diploma piece of work primarily deals about the historical evolution of the town Karlovy Vary in regional circumstances. It describes geological structure of the town, archaeological and architectural activities. Significant part of the work is focused on the founder of the town Karlovy Vary, whose name is Karel IV.. In this chapter we can find out interesting informations about his life, childhood, adolescence, reigning or about his four wives. Thesis is primarily focused on the process of application homeland studies at the junior level of primary schools. It describes didactic principles during application of this studies, educational methods, forms and means of learning. We will learn further which are the main factors for good preparation of the teacher for learning about homeland studies. At the end of the thesis we have nine worksheets for students, which are focused on three main topics. First topic is the town Karlovy Vary, second is about king Karel IV. and the Middle Ages and the last one deals with the prehistory. Through regional history, the teacher deepens good relationship of the pupils to their home and patriotism. It developes children´s sense of direction and interest in knowledge of their environs.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFView/Open
Ledvinova V.pdfPosudek vedoucího práce774,51 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova O.pdfPosudek oponenta práce547,13 kBAdobe PDFView/Open
Ledvinova P.pdfPrůběh obhajoby práce159,17 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26896

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.