Název: Život v Plzni v období druhé republiky
Další názvy: Life in Pilsen in the Second Republic
Autoři: Kopelentová, Lenka
Vedoucí práce/školitel: Novotný Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Oponent: Tóth Andrej, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26946
Klíčová slova: plzeň;politický život;škodovy závody;školství;kultura;sport;hospodářství;okupace;druhá republika
Klíčová slova v dalším jazyce: pilsen;political life;skoda works;education;culture;sports;economy;occupation;the second republic
Abstrakt: Tato diplomová práce, s názvem Život v Plzni v období druhé republiky, se zaměří na analýzu běžného života obyvatel města Plzně v období druhé republiky, tedy od prvního října roku 1938 do patnáctého března roku 1939, s možným přesahem doby před vznikem a po zániku druhé republiky. Jedním z cílů, které si práce klade, je čtenáři přiblížit změny, které postihly běžné obyvatele Plzně po vzniku a během trvání druhé republiky. V práci budou zkoumány jednotlivé prvky všedního života a jeho úpravy a transformace v důsledku státoprávních a geografických změn. Diplomová práce bude vycházet ze studia dobových materiálů včetně denního tisku a jiných archivních materiálů. Další informace budou získány z dostupné literatury a časopisů.
Abstrakt v dalším jazyce: This thesis, titled The life in Pilsen in the Second Republic, will focus on analyzing the daily life of the population of Pilsen in the Second Republic, so from 1 October 1938 to 15 March 1939, with the possible overlap period before the onset and after the extinction of species Republic. One of the goals which work is to bring the reader changes which have affected ordinary residents Plsen occurrence and during the duration of the Second Republic. The work will examine various elements of everyday life and their adjustment and transformation as a result of constitutional and geographical changes. This thesis will be based on the study of historical materials including newspapers and other archival materials. Further information will be obtained from available literature and magazines.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KHV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Druha republika(1).pdfPlný text práce3,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopelentova - V.pdfPosudek vedoucího práce595,11 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopelentova - O.pdfPosudek oponenta práce664,93 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kopelentova.pdfPrůběh obhajoby práce223,99 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26946

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.