Název: Pobyt venku jako specifická forma vzdělávání zaměřená na enviromentální výchovu v lesních mateřských školách
Další názvy: Being outside as a specific form of education focused on environmental education in forest kindergartens
Autoři: Troupová, Petra
Vedoucí práce/školitel: Podpera Milan, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26965
Klíčová slova: lesní školky;děti v přírodě;environmentální výchova;odcizování přírodě
Klíčová slova v dalším jazyce: forest kindergartens;children in nature;environmental education;nature deficit disorder
Abstrakt: Bakalářská práce je členěna na dvě části.Teoretická část poukazuje na fenomén posledních let, kdy dochází k tomu, že děti tráví většinu času v interiéru, a vzniká tak jev nazvaný odcizování dětí přírodě. Dále se věnuje tomu, jak lze zprostředkovat dětem přírodu v klasické mateřské škole. Představeny jsou lesní mateřské školy-jejich vznik, inspirace ze zahraničí, legislativní ukotvení. Dále se zabývá environmentální výchovou, její historii, zakotvení v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a obecným cílům, ke kterým environmentální výchova směřuje a metodám, které lze využít.Cílem výzkumného šetření v empirické části je zjistit, jak podle pedagogů lesních mateřských škol ovlivňuje pobyt v přírodě environmentální výchovu.Data byla získávána ve třech lesních mateřských školách prostřednictvím rozhovorů.
Abstrakt v dalším jazyce: This bachelor thesis is divided into two main parts.The theoretical part illustrates a phenomenon of recent years, namely that children have been spending the majority of their time indoors, giving rise to a phenomenon known as nature deficit disorder. Then it focus on how to mediate nature to children in a classic kindergarten. There are presented forest kindergartens - their emergence, inspiration from abroad, and the related legislation. The bachelor thesis also focuses on environmental education, its history, its enshrining in the Framework Educational Programme for Preschool Education, and the general objectives we want to achieve in environmental education and the methods that can be used. The objective of the empirical part of this research is to discover how teachers in forest kindergartens perceive the natural environment in relation to environmental education. Data were collected in three forest kindergartens through content analysis of documents and interviews.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Troupova_BP_Pobyt venku.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Troupova VP182.pdfPosudek vedoucího práce609,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
troupova OP187.pdfPosudek oponenta práce588,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Troupova.JPEGPrůběh obhajoby práce401,68 kBJPEGZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26965

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.