Title: Možnosti práce s profesionálním divadelním představením v mateřské škole
Other Titles: Opportunities to work with professional theater performances in nursery schools
Authors: Fejková, Tereza
Advisor: Černík Roman, Mgr. et MgA.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26968
Keywords: divadlo;divadelní představení;profesionální divadlo;divadlo pro dětského diváka;divák;předškolní věk;publikum;mateřská škola;dítě;pohádka;herec;pedagog;kulisy
Keywords in different language: theatre;theatre performance;professional theatre;theatre for child spectator;spectator;pre-schoolage;audience;numery school;child;fairytale;actor;pedagogue;skenery
Abstract: Bakalářská práce se ve své teoretické části zabývá divadlem z pohledu funkce, druhu a sémiotiky, dále jeho vlivem na rozvoj a psychiku dítěte a obecně prací s dítětem v předškolním věku. Část praktická porovnává přístupy mateřských škol, jak státních a soukromých, tak škol z velkoměsta a maloměsta, v otázkách práce s divadelním představením. Na tuto problematiku pohlíží i z pohledů profesionálních herců.
Abstract in different language: Bachelor thesis in its theoretical part deals with theater in terms of function, kind and semiotics, furthermore its influence to the development of child´s psychic.The practical part compares accesses of kindergartens, state and private and from cities and small towns, in matter of work with theater.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace -Tereza Fejkova.pdfPlný text práce942,66 kBAdobe PDFView/Open
Fejkova VP195.pdfPosudek vedoucího práce958,87 kBAdobe PDFView/Open
Fejkova OP186.pdfPosudek oponenta práce575,95 kBAdobe PDFView/Open
Fejkova O209.pdfPrůběh obhajoby práce359,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26968

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.