Title: Optimalizace výrobního procesu Dioss Nýřany a.s. v provozu velká lakovna
Other Titles: Manufacturing Process Optimization of the Dioss Nyrany Paint Shop Unit
Authors: Salfický, Petr
Advisor: Soukup, Radek
Referee: Řeřicha, Tomáš
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2697
Keywords: workflow;management kvality;procesní řízení;funkční řízení;podnikové procesy;řízení výroby;optimalizace systémů řízení;plánování podnikových zdrojů;teorie omezení;5s;Kaizen;kanban;analýza možných vad a jejich důsledků
Keywords in different language: workflow;quality management;process management;functional management;business processes;production control;process optimization;enterprise resource planning;theory of constraints;5s;kanban;failure modes and effects analysis
Abstract: Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací procesu velká lakovna společnosti Dioss Nýřany a.s. První část diplomové práce se zabývá teorií. Jsou popsány zásady procesního řízení a uvedeny rozdíly oproti řízení funkčnímu. Následuje popis workflow systémů a jejich náležitostí. Dále je zmíněn management jakosti a teoreticky popsány optimalizační metody pro firemní procesy. Druhá část se věnuje popisu společnosti Dioss Nýřany a.s. a následně je popsán a rozebrán proces lakovny. Nakonec jsou vyvozeny závěry a doporučeny další postupy optimalizace.
Abstract in different language: The submitted master thesis is about manufacturing process optimization of the Dioss Nýřany company in the painting shop. The first part of the thesis deals with theoretical description of optimization methods for manufacturing processes. Furthermore there is a description of differences between process management and functional management. Hereinafter the workflow system, quality management and kaizen are elucidated. The second part of the thesis describes the Dioss Nýřany Public Limited Company and afterwards the painting shop is delineated and analyzed. At the end of the work the results are evaluated and recommendations with some possible improvements are proposed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_DIOSS.pdfPlný text práce37,87 MBAdobe PDFView/Open
Salficky_V.pdfPosudek vedoucího práce622,72 kBAdobe PDFView/Open
Salficky_O.pdfPosudek oponenta práce684,57 kBAdobe PDFView/Open
Salficky_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce387,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2697

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.