Název: Optimalizace výrobního procesu Dioss Nýřany a.s. v provozu velká lakovna
Další názvy: Manufacturing Process Optimization of the Dioss Nyrany Paint Shop Unit
Autoři: Salfický, Petr
Vedoucí práce/školitel: Soukup, Radek
Oponent: Řeřicha, Tomáš
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2697
Klíčová slova: workflow;management kvality;procesní řízení;funkční řízení;podnikové procesy;řízení výroby;optimalizace systémů řízení;plánování podnikových zdrojů;teorie omezení;5s;Kaizen;kanban;analýza možných vad a jejich důsledků
Klíčová slova v dalším jazyce: workflow;quality management;process management;functional management;business processes;production control;process optimization;enterprise resource planning;theory of constraints;5s;kanban;failure modes and effects analysis
Abstrakt: Předkládaná diplomová práce se zabývá optimalizací procesu velká lakovna společnosti Dioss Nýřany a.s. První část diplomové práce se zabývá teorií. Jsou popsány zásady procesního řízení a uvedeny rozdíly oproti řízení funkčnímu. Následuje popis workflow systémů a jejich náležitostí. Dále je zmíněn management jakosti a teoreticky popsány optimalizační metody pro firemní procesy. Druhá část se věnuje popisu společnosti Dioss Nýřany a.s. a následně je popsán a rozebrán proces lakovny. Nakonec jsou vyvozeny závěry a doporučeny další postupy optimalizace.
Abstrakt v dalším jazyce: The submitted master thesis is about manufacturing process optimization of the Dioss Nýřany company in the painting shop. The first part of the thesis deals with theoretical description of optimization methods for manufacturing processes. Furthermore there is a description of differences between process management and functional management. Hereinafter the workflow system, quality management and kaizen are elucidated. The second part of the thesis describes the Dioss Nýřany Public Limited Company and afterwards the painting shop is delineated and analyzed. At the end of the work the results are evaluated and recommendations with some possible improvements are proposed.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KET)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DP_DIOSS.pdfPlný text práce37,87 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salficky_V.pdfPosudek vedoucího práce622,72 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salficky_O.pdfPosudek oponenta práce684,57 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Salficky_OBH.pdfPrůběh obhajoby práce387,21 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2697

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.