Title: Využití metod dramatické výchovy v dětské skupině Javorová u dětí ve věku dva až tři roky
Other Titles: Using drama in Education in the group of children Javorova in children aged two to three years
Authors: Chmelíková, Miroslava
Advisor: Gažáková Eva, MgA. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26970
Keywords: rané dětství;dvou a tříleté dítě;vývojová psychologie;osobnost pedagoga;předškolní vzdělávání;dětská skupina;mateřská škola;dramatická výchova;metoda
Keywords in different language: early childhood;two and three year old child;evolutionary psychology;personality of a schoolteacher;preschool education;children´s group;nursery school;dramatic education;method
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá použitím vybraných metod dramatické výchovy při vzdělávání dvou a tříletých dětí. Jejím cílem je seznámit čtenáře s charakteristikou této věkové skupiny. Na základě té jsou vybrány metody vhodné pro tento věk. První kapitola je zaměřena na osobnost dítěte v raném dětství a práci s ním z pohledu předškolního pedagoga. Druhá část se již blíže věnuje představení dramatické výchovy a jejím metodám. Také je zde uvedeno jejich dělení dle J. Valenty. To je v práci i nadále využíváno. Ve třetí kapitole je seznámení s dětskou skupinou Javorová. Představují se zde konkrétní charakteristiky použitých metod DV a jejich praktické využití v DS Javorová. Popisuje konkrétní činnosti s dětmi a jejich reflexe. Porovnání jejich náročnosti a vhodnosti jejich výběru.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with an application of selected methods of dramatic education for two and three year old children. The aim of the thesis is to present the characteristic of this age to readers. The appropriate methods are chosen based on these age characteristics. The first chapter focuses on a child´s personality in his/her early childhood and on an interaction with a preschool teacher. The second chapter is dedicated to a closer introduction of the dramatic education and its methods. The chapter also includes the classification of the methods according to J.Valenta. This classification is applied throughout the thesis. The third chapter presents the children´s group Javorová as well as the particular characteristics of used methods of DE (dramatic education) and their field application in CG (children´s group) Javorová. It describes particular activities with children and their reflections. These activities are then compared in terms of their difficulty and appropriateness.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_M_Chmelikova_2017.pdfPlný text práce1,7 MBAdobe PDFView/Open
Chmelikova VP020.pdfPosudek vedoucího práce148,45 kBAdobe PDFView/Open
Chmelikova OP073.pdfPosudek oponenta práce96,81 kBAdobe PDFView/Open
Chmelikova O072.pdfPrůběh obhajoby práce29,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26970

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.