Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKáňová Šárka, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorZrůstová vyskočilová, Květa
dc.date.accepted2017-6-15
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:26Z-
dc.date.available2016-6-17
dc.date.available2018-01-15T15:01:26Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-13
dc.identifier70502
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26979
dc.description.abstractBakalářská práce se zaměřuje na předškolní vzdělávání dětí s Downovým syndromem v běžné mateřské škole a ve speciální mateřské škole. Cílem je zjistit úhel pohledu zákonných zástupců na vzdělávání dětí z případové studie. Bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsou shrnuty informace týkající se mentálního postižení, Downova syndromu a rodiny. Zabývá se narozením dítěte s mentálním postižením a přístupem rodiny k němu, dále v pozdějším věku přístupem školy, vymezuje pojmy integrace versus inkluze a definuje podpůrná opatření. V praktické části je popsáno výzkumné šetření prostřednictvím smíšené výzkumné strategie a odhaluje, co bylo motivací zákonných zástupců volit daný typ předškolního zařízení. Výzkumné šetření vede k nalezení odpovědí na otázky přijetí jedince s mentálním postižením ze strany rodiny, školy a širšího okolí.cs
dc.format40 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectdownův syndromcs
dc.subjectmentální postiženícs
dc.subjectpředškolní vzdělávánícs
dc.subjectinkluzecs
dc.subjectintegracecs
dc.subjectrodinacs
dc.titlePerspektivy předškolního vzdělávání dětí s Downovým syndromem: případová studie dětí s Downovým syndromem navštěvujících mateřskou školucs
dc.title.alternativeThe perspectives of preschool education for children with Down syndrome: the case study of children with Down syndrome attending pre schoolen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programPředškolní a mimoškolní pedagogikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe Bachelor thesis aims at pre-school education of children with Down´s syndrome in a mainstream pre-school and a special a pre-school environment. The aim is to find out the legal representatives´ point of view on the education of children from the case study. The Bachelor thesis is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part sums up information on mental disability, Down´s syndrome and family. It pursues the birth of the child with mental disability and the attitude of the family towards the child; later in the latter years it deals with the approach of the school, defines the terms of integration vs. inclusion as well as support measures. In the practical part, research survey is described by means of a mixed research strategy and reveals the motivation of the legal representatives to choose the given type of pre-school facility. The research survey results in finding answers to the questions of accepting an individual with mental disability by their family, school and wider surroundings.en
dc.subject.translateddown syndromeen
dc.subject.translatedintellectual disabilityen
dc.subject.translatedpre-school educationen
dc.subject.translatedinclusionen
dc.subject.translatedintegrationen
dc.subject.translatedfamilyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Zrustova_Vyskocilova_BP.pdfPlný text práce791,84 kBAdobe PDFView/Open
Zrustova VP198.pdfPosudek vedoucího práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
Zrustova OP161.pdfPosudek oponenta práce1,19 MBAdobe PDFView/Open
Zrustova O215.pdfPrůběh obhajoby práce379,77 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26979

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.