Title: Analýza rozvoje grafomotoriky v Mateřské škole Školní v Rokycanech
Other Titles: Analysis of the developmnet graphomotor of children in Kindergarden School in Rokycany
Authors: Rollingerová, Klára
Advisor: Kocurová Marie, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26988
Keywords: grafomotorické dovednosti;kresba postavy;předškolní věk;mateřská škola.
Keywords in different language: graphomotor skills;drawing figure;preschool period;kindergarten.
Abstract: Bakalářská práce je zaměřena na popis a analýzu rozvoje grafomotorických dovedností u dětí v Mateřské škole Školní v Rokycanech. Je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se zabývá vývojem jedince v období předškolního věku. Práce zejména zahrnuje popis grafomotorických chyb, grafomotorické uvolňovací cviky a vývoj dětské kresby. Také se zabývá symptomy grafomotorických chyb, hygienickými návyky, prevencí v chybách v psaném projevu a jak pracovat s levorukým dítětem. Poslední kapitola teoretické části se zabývá obsahem grafomotoriky v Rámcovém vzdělávacím programu a ve Školním vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. Praktická část tvoří kvalitativní výzkum, kde cílem je stav a možnosti stimulace grafomotorických dovedností u dětí v Mateřské škole Školní v Rokycanech. Je postaven na rozhovorech se 7 pedagogy a na vlastním pozorování dětí. Kde jsem se zaměřila na několik oblastí, které jsou pro grafomotorický vývoj důležitý. V neposlední řadě jsem se věnovala analýze kresby postavy dětí.
Abstract in different language: The Bachelor thesis is focused on description and analysis of the development graphomotor skills of children in Kindergarden School in Rokycany. This thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part deals with the development of the individual in the preschool age. Thesis includes of description graphomotor problems, graphomotor releasing exercises and development of children´s drawing. Thesis also deals with the symtoms of grafomotor problems,hygiene habits, prevention of disorder of written expressin and how to work with left-handed child. The last chapter of theoretical part is about the content of grafomotory in the Framework Education Programme and the Scholl Education Programme for Preschool Education. The practical part deals with qualitative research. There are used interwiev with seven teachers and my own observation of children in the research. I focused on the important areas for development of graphomotor. These I also analysis of children´s drawing figure in practical part of this thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KPG)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace v PDF.pdfPlný text práce1,46 MBAdobe PDFView/Open
Rollingerova VP196.pdfPosudek vedoucího práce980,85 kBAdobe PDFView/Open
Rollingerova OP197.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Rollingerova O214.pdfPrůběh obhajoby práce345,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26988

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.