Title: Ovlivnění spasticity u pacientů se spinální lézí.
Other Titles: Influensing spastisity of patients with spinal lesion.
Authors: Krylová, Markéta
Advisor: Ryba Lukáš, Mgr.
Referee: Mařík Ivo, Prof. MUDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26991
Keywords: spasticita;spinální léze;syndrom horního motoneuronu;fyzioterapie;ashworthova škála;rehabilitace
Keywords in different language: spinal cord lesion;upper motor neurone syndrome;physiotherapy;ashworth scale;rehabilitation
Abstract: Bakalářská práce se zabývá problematikou ovlivnění spasticity u pacientů se spinální lézí. Členěna je do dvou částí teoretické a praktické. V úvodní části práce autor zdůvodňuje výběr tématu a seznamuje čtenáře s problematikou a popisuje cíle, kterých chce dosáhnout. V první kapitole práce se zabývá spinální lézí a její etiologií, klinickým obrazem, klasifikací neurologického poškození a typem poškození míchy. V druhé kapitole je nastíněna problematika syndromu horního motoneuronu a spasticita je popsána jako jeden z jeho pozitivních příznaků. V třetí kapitola zahrnuje vyšetření prováděná u pacienta trpícího spastickým syndromem. Čtvrtá kapitola je věnována metodám léčby spasticity a možnostmi, které každá z metod nabízí. Do poslední kapitoly teoretické části jsou zařazeny nejčastější užívané hodnotící škály. V praktické části jsou zpracovány 2 kazuistiky jednotlivých pacientů s diagnostikovanou míšní lézí. U každé kazuistiky je uvedena anamnéza, vstupní a výstupní vyšetření, krátkodobý a dlouhodobý rehabilitační plán. Metodický postup je doplněn fotografiemi cviků, které jsou detailně popsány. Praktická část obsahuje nestandardizovaný dotazník, který slouží jako doplňková metoda k dosažení cílů práce. V diskuzi jsou porovnány vlastní výsledky s literárními údaji a studiemi, které se zabývají stejnou nebo aspoň podobnou problematikou. V závěru práce se autor snažil shrnout vlastní poznatky a zhodnotit splnění cíle. Z výsledků kazuistického šetření je patrné, že cvičením pasivních pohybů 5x týdně třicet minut po dobu jednoho měsíce nedojde ke snížení spasticity. U svalů, kde se spasticita snížila, došlo ke zvýšení rozsahu pohybu, avšak toto snížení nemělo dlouhodobý efekt. Z výsledků dotazníkového šetření bylo zjištěno, že více než padesát procent respondentů vyzkoušelo ke snížení spasticity marihuanu a dvacet respondentům pomohla marihuana k snížení spasticity.
Abstract in different language: This bachelor thesis is occupied with the issues of influence on the spasticity in connection with the spinal cord lesion. The thesis is divided in two parts the theoretical and practical part. The author describes causes for picking this topic, introduces readers to the issues and describes aims they want to reach on the introductory part of the thesis. In the first chapter, the thesis is occupied with spinal cord lesion and its etiology, clinical picture, classification of neurological injury and type of spinal cord injury. In the second chapter, the issues of the upper motor neurone syndrome are outlined and spasticity is described as one of its positive signs. The third chapter includes examinations of a patient who suffers from spastic syndrome. The fourth chapter is dedicated to medical methods of treatment of spasticity and option that every method offers. In the last chapter of the theoretical part, there are most often used evaluating scales. The practical part is occupied with two casuistry case of each patient who has been diagnosed with spinal cord lesion. Each case history is scalded with anamnesis, initial and outgoing examination, short-term and long-term rehabilitation plan. The methodological procedure is enriched with pictures with exercise that are described in detail. The practical part includes non-standardized questionnaire that is used as an additional method to reach the aims of the thesis. The results and literature figures and studies, which are occupied with the same or at least with similar issues, are compared in the discussion. In the conclusion, the author tries to sum up their own experience and evaluate the achievement of the aim. It is obvious from the results of the case history that exercise of the passive movements five times a week thirty minutes in a one-month period of time does not help to reduction of the spasticity. The spasticity has decreased in some muscles, which has caused an increase in the movement extension, however, this decrease has not have a long lasting effect. The questionnaire results has shown that more than fifty percent of respondents have tried marijuana to decrease the spasticity and twenty respondents marijuana helped to reduce spasticity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace KRYLOVA.pdfPlný text práce3 MBAdobe PDFView/Open
Krylova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce240,23 kBAdobe PDFView/Open
Krylova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce176,39 kBAdobe PDFView/Open
Krylova.pdfPrůběh obhajoby práce486,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26991

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.