Title: Sledování postavení dolních končetin u plavců
Other Titles: Observation of holding lower limbs of swimmers
Authors: Laudová, Petra
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Ryba Lukáš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27018
Keywords: plavání;dolní končetiny;stabilita;rovnováha
Keywords in different language: swimming;flatfoot;lower limbs;stability;balance
Abstract: Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na sledování vybrané skupiny závodních plavců a postavení jejich dolních končetin. Pomocí přístroje, testů a vyšetření došlo k vyhodnocení různých odchylek od ideálního postavení. Pozoroval se stupeň plochonoží, nestabilita hlezenních kloubů a valgozita pat. Zkoumána byla také rovnováha, stabilita a stranové rozložení váhy. Výsledky jsou v praktické části pro přehlednost vypracovány formou grafů a tabulek. Výsledky mohou být použity jako podklad k dalšímu sledování nebo ke korekci a prevenci vzniku zjištěných odchylek.
Abstract in different language: In my thesis I focused on an observation of lower limbs in chosen group of competitive swimmers. Using a diagnostic device, tests and screening, various differences from ideal posture were evaluated. Degrees of flat feet, instability of ankles and valgosity of heels were examinated. Stability, balance and side distribution of weight were also observed. The results were clearly placed to graphs and tables in practical part. The results can be used as a material for the next observation or for correction and prevention of development of found differences.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Laudova BP.pdfPlný text práce1,67 MBAdobe PDFView/Open
Laudova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce133,45 kBAdobe PDFView/Open
Laudova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce178,11 kBAdobe PDFView/Open
Laudova.pdfPrůběh obhajoby práce448,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27018

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.