Title: Fyzioterapeutická intervence syndromu karpálního tunelu
Other Titles: Physiotherapeutical intervention of carpal tunnel syndrome
Authors: Ludínová, Nicola
Advisor: Firýtová Rita, Mgr.
Referee: Pitr Karel, MUDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27019
Keywords: syndrom karpálního tunelu;fyzioterapeutická intervence;sensitivní deficit;nervus medianus;kinesiotaping;konzervativní léčba
Keywords in different language: carpal tunnel syndrome;physiotherapeutical intervention;sensitive deficiency;median nerve;kinesiotaping;conservative treatment
Abstract: Práce měla za cíl zjistit, zda je možno fyzioterapeutickou intervencí příznivě ovlivnit sensitivní deficit vzniklý v důsledku komprese vláken nervus medianus, která vzniká při syndromu karpálního tunelu. Fyzioterapeutickou intervencí se rozumí především použití měkkých a mobilizačních technik a cvičení vhodného k uvolnění stažených tkání předloktí a zápěstí. Cílem práce bylo také, aby toto případné zlepšení bylo zachováno i dlouhodobě po ukončení ambulantní terapie. Nadále bylo cílem zjistit, zda aplikace kinesiotapu sníží bolestivost vyvolanou tímto onemocněním. Při výzkumu bylo zjištěno, že fyzioterapeutická intervence opravdu napomáhá návratu kožní citlivosti a že aplikací kinesiotapu je dosaženo redukce bolesti.
Abstract in different language: The aim of this study was to find out if physiotherapeutical intervention can favourably influence a sensitive deficiency arisen in consequence of compression of median nerve fibers. This compression is caused by carpal tunnel syndrome. In this study, the physiotherapeutical intervention means mainly using of technics of soft tissues, mobilisation and exercise opportune to release constricted tissues of forearm and wrist. The aim of this study also was to keep the eventual improvement in the long term. Another aim was to find out if aplication of kinesiotape reduces pain aroused by this disorder. During investigation was found out that physiotherapeutical intervention really facilitate a return of skin sensation and that pain is reduced by using of kinesiotape.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Ludinova.pdfPlný text práce1,41 MBAdobe PDFView/Open
Ludinova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce181,62 kBAdobe PDFView/Open
Ludinova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce131,79 kBAdobe PDFView/Open
Ludinova.pdfPrůběh obhajoby práce453,06 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27019

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.