Title: Využití prvků Akrální koaktivační terapie u bolestí zad
Other Titles: The use of elements of Acral coactivation therapy by the therapy of back pain
Authors: Šafrhansová, Marie
Advisor: Poková Petra, Mgr.
Referee: Firýtová Rita, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27024
Keywords: bolest;akrální koaktivační terapie;vertebrogenní algický syndrom;akrum;napřímení
Keywords in different language: pain;acral coactivation therapy;vertebrogenic algic syndrome;acrum;straightening
Abstract: Tato práce se zabývá využitím metody Akrální koaktivační terapie v léčbě bolestí zad. V teoretické části je popsána kineziologie zad, možné příčiny vedoucí k vertebrogenním potížím a jejich léčbě. Nemalá část je věnována bolesti obecně se všemi jejími aspekty a dále se konkrétněji zaměříme na vertebrogenní algický syndrom, kterého se týká výzkum této práce. Popsána je také metoda Akrální koaktivační terapie, její podstata, principy a využití. Praktická část se věnuje metodice provedeného výzkumu, jehož hlavním cílem je pomocí vzpěrných cvičení snížit bolesti v oblasti bederní páteře, což bylo výsledky potvrzeno.
Abstract in different language: This thesis deals with the use of the Acral coactivation therapy method for back pain treatment. The teoretical part refers to the kinesiology of back, potential causes leading to vertebrogenic problems and to possible treatment. Considerable part is dedicated to the pain in general with all its aspects. Further the thesis is specifically focused on vertebrogenic algic syndrome, the research in the practical part of this thesis refers to. The method of Acral coactivation therapy is also described in the thesis with its basic principles and applications. The practical part focuses on the methodology of the research, whose main goal is to reduce pain in the lumbar spine by buckling excercises, which was confirmed by the results.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Safrhansova - Bakalarska prace Vyuziti prvku ACT u bolesti zad.pdfPlný text práce2,44 MBAdobe PDFView/Open
Safrhansova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce132,61 kBAdobe PDFView/Open
Safrhansova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce185,53 kBAdobe PDFView/Open
Safrhansova.pdfPrůběh obhajoby práce71,87 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27024

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.