Title: Aktivní život s diabetem
Other Titles: Active life with diabetes
Authors: Velíšková, Kateřina
Advisor: Stašková Šárka, Mgr.
Referee: Steiniglová Tereza, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27026
Keywords: diabetes mellitus;diagnostika;léčba;komplikace;selfmonitorig;edukace;inzulínová pumpa;fyzická aktivita;rekondiční pobyt
Keywords in different language: diabetes mellitus;diagnostics;medical treatment;complications;self-monitoring;education;insulin pump;physical activity;recondition stay
Abstract: V této bakalářské práci se budu zabývat postiženými s diabetem mellitus. Zaměřím se na diagnostiku, léčbu diabetu a s ním spojené komplikace. Velkou a nezastupitelnou roli v lepší kompenzaci diabetu hrají edukace a selfmonitoring. Z větší části se ve své bakalářské práci věnuji diabetu mellitu 1. typu, a jakým způsobem fyzická aktivita prospívá diabetikům, kteří si aplikují inzulín pomocí inzulínové pumpy. Zároveň jsem se zúčastnila rekondičního pobytu, jehož součástí byla taktéž fyzická aktivita.
Abstract in different language: This bachelor´s thesis deals with the people affected by diabetes mellitus. It focus on diagnostics, on the medical treatment of diabetes and on the related complications. Education and self-monitoring play an important and irreplaceable role in better compensation of diabetes. For the most part of my bachelor´s thesis I deal with diabetes mellitus type 1 and how is physical activity beneficial to diabetics who are using an insulin pump. At the same time, I attended a recondition stay that also included the physical activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KFE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Veliskova.pdfPlný text práce1,22 MBAdobe PDFView/Open
Veliskova - posudek vedouci prace.pdfPosudek vedoucího práce169,72 kBAdobe PDFView/Open
Veliskova - oponentsky posudek BP.pdfPosudek oponenta práce196,62 kBAdobe PDFView/Open
Veliskova.pdfPrůběh obhajoby práce457,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27026

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.