Title: Zlepšování parametrů vysokonapěťových zařízení
Authors: Tomášková, Tetjana
Referee: Gutten Miroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Procházka Radek, Doc. Ing. Ph.D.
Rada Petr, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: disertační práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27042
Keywords: elektrické točivé stroje;ztráty v elektrických strojích;chlazení elektrických strojů;elektroizolační systém;šíření tepla;oxid hlinitý;součinitel tepelné vodivosti.
Keywords in different language: electrical rotating machines;losses in electrical machines;cooling of electrical machines;electrical insulation system;heat transfer;aluminum oxide;thermal conductivity.
Abstract: Předkládaná práce se zabývá problematikou zlepšování teplené bilance elektrických točivých strojů. Shrnuje současné poznatky z oboru chlazení elektrických strojů a způsobů šíření a odvádění tepla. Dále je zde uvedena nezbytná teorie z oborů hydromechaniky, aeromechaniky a termomechaniky. V první, úvodní, kapitole je pozornost zaměřena na stručný popis elektrických točivých strojů a aktuální řešení elektroizolačních systémů (EIS) elektrických točivých strojů. Druhá kapitola popisuje ztráty v elektrických strojích, jejich vznik a možnou eliminaci. Třetí kapitola je zaměřena na chlazení točivých elektrických strojů, jsou zde uvedeny různé způsoby chlazení a je provedena analýza různých chladicích médií. V čtvrté kapitole jsou formulovány cíle disertační práce. V následující kapitole jsou popsány možnosti ovlivnění tepelné bilance elektrických točivých strojů pomocí plniv s vyšším součinitelem tepelné vodivosti a také popsán provedený experiment, kde je zkoumána jedna z variant jak ovlivnit odvod ztrátového tepla stroje pomocí zvýšení teplotní vodivosti elektroizolačního systému využitím plniv s vyšší hodnotou součinitele tepelné vodivosti. V závěru je proveden analytický tepelný návrh elektrického točivého stroje, který byl konfrontován s výsledky analýzy metodou konečných prvků a měřením.
Abstract in different language: Dissertation thesis is targeting improvement the thermal balance of electrical rotating machines. It summarizes the current knowledge in the field of cooling of electrical machines and ways of transfer of heat in them. There is also shown the necessary theory in the fields of hydrodynamics, aerodynamics and thermodynamics. In the first introductory chapter, attention is focused on a brief description of electrical rotating machines and the latest developments of electrical insulation systems (EIS) of rotating electric machines. The second chapter describes the losses in electrical machines, their origin and possible elimination. The third chapter focuses on the cooling of rotating electrical machines, there are different ways of cooling and the analysis of different cooling media. In the fourth chapter are presented the goals of the dissertation thesis. The following section describes the possibilities of influencing the heat balance rotating electrical machine using fillers with high thermal conductivity and also describes an experiment in which it examined one of the options to influence dissipate heat by increasing the thermal conductivity of electroinsulation system with a higher thermal conductivity. In the conclusion is discussed analytical thermal proposal of the electric rotating machine, which was confronted with the results of finite element analysis and measurement.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Disertacni prace_Tomaskova.pdfPlný text práce7,07 MBAdobe PDFView/Open
tomaskova_opon.pdfPosudek oponenta práce2,23 MBAdobe PDFView/Open
tomaskova_publ.pdfPosudek vedoucího práce858,58 kBAdobe PDFView/Open
tomaskova_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce657,38 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27042

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.